ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Инвестициите в текстилната фирма “Велбъжд” са в намаляване на разходите за енергия

фотоволтаична соларна централа покрив

Основни конкуренти на българския текстилен пазар са фирмите от Турция, Китай и Индия.

Фирмата да производство на прежди за машинен трикотаж и ръчно плетиво „Велбъжд“ АД – Кюстендил приключи третото тримесечие с печалба в размер на 127 хил. лева при 145 хил. лева година по-рано.

Оборотът в края на периода расте до 6.70 млн. лева. Нетните приходи от продажби на текстилната фабрика са с най-висок дял – 6.86 млн. лв,. при 3.62 млн. лева за същия период за миналата година.

„Велбъжд“ отчита ръст и в общите разходи за дейността си, които вече са 6.56 млн. лева, а през третото тримесечие на миналата година са били 4.21 млн. лева. С най-голям дял тук са средствата похарчени за материали. Разходите за външни услуги и възнаграждения са по-високи.

Несигурната макроикономическа обстановка ще продължава да оказва влияние върху дейността на дружеството,

отбелязват мениджърите му. Въпреки затихващите последици от рестрикциите покрай пандемията от Ковид-19, в момента е налице не по-малко несигурна икономическа среда, породена от:  нестабилни цени на суровини и материали, нестабилни цени на енергията и висока инфлация.

Дружеството е част от енергоинтензивната индустрия и драстично увеличение на разходът за енергия от края на 2021 г насам наложи спешни мерки за намаляване на загубите. Например, увеличаване на цените на продукцията, въвеждане на график за производството с цел ползване основно на нощна енергия, предоговаряне на условията и цените по текущите договори. Сред другите мерки са участие в държавни програми за подпомагане на бизнеса с цел подобряване на енергийната ефективност – държавни компенсации, енергиен мениджмънт и изграждане на собствена фотоволтаична инсталация с цел покриване на собствените нужди от ел.енергия.

Инвестициите през 2023 година в зависимост от финансовите възможности

ще бъдат насочени до голяма степен в намаляване на разходите за енергия, саниране и инсталиране на фотоволтаична инсталация. Осъвременяването на машинния парк, въвеждане на нови технологии и подобряването на работната среда и условията на труд остават приоритетна цел на фирмата.

Важни задачи за „Велбъжд“ остават постепенното повишаване на ефективността на производството, съпроводено с нарастване на доходите, завишаване на изискванията към персонала и подобряване конкурентоспособността на дружеството.

Основният риск, пред който е изправена фирмата в момента е липсата на конкурентоспособност.

Голяма част от държавите компенсират значително производствата до степен да запазят цените. Въпреки дългосрочните договори и сравнително стабилното клиентско портфолио, ако ценовите нива не се нормализират или компенсациите от държавата не покрият значителна част от ръста в цената на електроенергията, компанията ще бъде принудена да повиши продажните цени до степен, при която други европейски производители ще имат значителни конкурентни предимства, отбелязват от „Велбъжд“.

Войната в Украйна, започнала в началото на месец март 2022 също изправи икономиката в световен мащаб пред нови предизвикателства. Все още е доста трудно да се предвиди до каква степен ще се разгърне кризата в Украйна, но се очакват тежки последствия върху финансова и икономическа среда. Вече е налице увеличение на цените и нестабилност на енергийния пазар и пазара на суровини. В допълнение към нестабилната обстановка, породена от Ковид кризата, войната в Украйна е фактор, който застрашава политическата, икономическата и финансовата стабилност на всяка една държава в Европейския съюз.

Основни конкуренти на българския текстилен пазар са фирмите от Турция, Китай и Индия.

Освен по-ниската себестойност на произвежданата от тях продукция, износът в тези държави допълнително се стимулира от държавни субсидии. В контекста на  затруднената обща финансова и икономическа конюнктура, оказала неминуемо негативно влияние и върху развитието на текстилната промишленост в България, бъдещето развитие на дружеството продължава да бъде свързано с оптимизиране на разходите, запазване и разширяване на производството, както и адаптиране на стратегията за развитие към съществуващите пазарни, икономически и финансови условия на опериране.

Дружеството е част от икономическата група на „Велбъжд Стил“ АД, Кюстендил, което притежава 65.78% от капитала на „Велбъжд“.

Към края на септември двама от членовете на съвета на директорите на дружеството притежават акции от дружеството: Камелио Богданов Пуров – 17 372 броя, Станислав Антонов Милушев – 56 броя. Към края на трето тримесечие няма промяна в броя на притежаваните книжа във фирмата, която управляват.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст