ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

През 2022 г. приносът на аграрния отрасъл за БВП 6.5 млрд. лева

Земеделие нива посеви

На днешното си заседание правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2023 година.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2022 г. възлиза на 6.5 млрд. лева. В реално изражение тя се свива с 4.4% спрямо предходната година, в резултат на предизвикателствата, свързани с войната в Украйна и повишените разходи за производство.

Делът на аграрния отрасъл в общата БДС за икономиката на страната е 4.3 процента. Предварителните данни за първите две тримесечия на 2023 г. сочат намаление на БДС, формирана от аграрния отрасъл, съответно с 1.1% и 0.3% на годишна база в реално изражение.

През 2022 г. за поредна година се формира значително положително салдо в аграрната търговия на България, възлизащо на 1.6 млрд. евро. По предварителни данни, през първото полугодие на 2023 г. нетният износ на селскостопански стоки от страната е в размер на 972 700 000 евро, като водещите групи продукти в неговата структура са зърното, растителните мазнини и маслодайните семена.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ през календарната 2022 г. са оторизирани близо 1.7 млрд. лева от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.

В рамките на 2022 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. са изплатени 683.5 млн. лева, а по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. – 22.8 млн. лева.
Подкрепата на земеделските производители под формата на държавни помощи през годината е в размер на 981.1 млн. лева.

В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, както и мерките за тяхното постигане през 2024 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст