ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Ти Би Ай Банк” издаде нова емисия облигации в общ размер на 10 млн. евро

облигации дългово финансиране

„Ти Би Ай Банк“ издаде, при условията на предлагане, за което не се изисква публикуване на проспект, емисия лихвоносни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Това стана ня 15 декември, като тя е регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, обявиха от компанията.

Емисията е с общ номинален размер от 10 000 000 евро, лихва в размер на 9.5 процента годишно и падеж на 15 септември 2026 година. Записани са общо 100 броя облигации с номинална стойност от 100 000 евро всяка.

Акумулираните средства от дълговата емисия ще бъдат използвани за разширяване и развитие на търговската дейност на банката, за попълване на нуждите от обща ликвидност, както и за изпълнение на определеното ѝ от органа за преструктуриране минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (т.нар. MREL).

Съгласно условията на емисията, „Ти Би Ай Банк“ ще осигури и за тази цел ще изготви и ще заяви одобрение от Комисията за финансов надзор на проспект за допускане на дълговите книжа до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, в рамките на шест месеца от датата на издаване на тези облигации.

Емисията е втора емисия облигации, структурирани да отговарят на изискванията за MREL инструменти, след издадена през 2023 г. емисия облигации, регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, с ISIN BG2100005235. Банката е издала и емисия подчинени облигации през 2021 г., която е регистрирана в централния  регистър на ценни книжа с ISIN BG2100007215.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст