Фирмата за медицински изделия “Момина крепост” увеличава капитала си с до 2.54 млн. лв.

пари

Акционерите на компанията за производство на еднократни медицински изделия и разнообразни стоки за бита „Момина крепост” АД – Велико Търново одобриха предложението на мениджърите да се увеличи капитала на дружеството с до 2 536 776 лева посредством издаване на до 2 536 776 нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 2.10 лева за един брой. Решението беше гласувано от извънредното общо събрание, което се проведе на 21 декември във Велико Търново. 
По този начин капиталът на компанията ще нарасне от 1 691 184 лева на 4 227 960 лева. Процедурата ще е успешна, ако бъдат записани и платени най-малко 1 268 388 броя от новите акции. Срещу всяка съществува към момента акции се издава едно право. Всеки упражнение 1.5 права дава възможност аз записване от инвеститорите на една нова акция с номинална стойност от 1 лев и номинална стойност от 2.10 лева всяка. Увеличението на капитала с права изключва възможността за записване на повече от  2 536 776 нови акции. 

Инвестиционен посредник по тази процедура е “София Интернешънъл Секюритиз” АД. 

Общото събрание овласти съвета на директорите на „Момина крепост” да изготви и приеме проспект за публично предлагане на ценни книжа и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, който да внесе в Комисията за финансов надзор.  Мениджърите трябва да организират процеса по увеличение на капитала и да заявят вписване на новия капитал в Търговския регистър, в “Централен депозитар” и Комисията за финансов надзор. 

Основният предмет на дейност на „Момина крепост“ АД е производство и търговия на медицински изделия за еднократна употреба. Като спомагателна дейност фирмата развива още производство и търговия на: бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита, а също така други търговски операции, включително реекспорт. Фирмата е един от основните доставчици на българския пазар на широка гама от медицински изделия за еднократна употреба и реализира износ в различни страни. 

Факторите, които оказваха влияние върху дейността на “Момина крепост” през тази година продължават да са: несигурната икономическа среда, характеризираща се с финансови проблеми и недостатъчно търсеен, конкурентен внос, фирмена задлъжнялост, увеличени цени ан основните суровини и материали. 

Замразяването на доходите за продължителен период от време и непрекъснатоот увеличаване на цените намалиха покупателната способност на хората.

Към края на септември най-големи акционери в дружеството са “Медицински консумативи” ООД с дял от 57.45 процента и “Софарма” АД – с 37.46 на сто. Други фирми притежават 0.01 процент, а индивидуални инвеститори – 5.08 на сто от книжата с право на глас. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст