Осем банки са в списъка на участниците в аукционите за ДЦК тази година

БНБ сграда

Българска народна банка обяви списък на участниците в автоматизираната система за провеждане на аукциони и подписки за замяна на държавни ценни книжа (ДЦК). 

Той вече е в сила то началото на тази година, уточниха от централната банка. 

В него са включени „Общинска банка” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Обединена българска банка” АД, „Банка ДСК” АД, „Алианц Банк България” АД, „Централна кооперативна банка” АД, „УниКредит Булбанк” АД и „Юробанк България” АД.

Системата за провеждане на аукциони за ДЦК е разработена първоначално от експерти на БНБ през 1991 г. като част от електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), след което нееднократно е модернизирана и доработвана в съответствие с промените в емисионната политика на Министерството на финансите.

През 2004 г. е въведена в действие нова система за провеждане на аукциони, нар. АДЦК. Тя е изградена като самостоятелна система, осигуряваща напълно автоматизирана обработка на подадените поръчки за участие в аукциона от входа до изхода при спазване на разпоредбите на Наредба № 5 на Министерство на финансите и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с ДЦК. Използваните от АДЦК взаимозаменяеми технически средства за комуникация с участниците в аукционите за ДЦК (SWIFT и WEB базиран интерфейс при прилагане на квалифициран електронен подпис) отговарят на международните процедури и стандарти и позволяват безпроблемно включване при минимални разходи на нови потребители, независимо от тяхното местонахождение.

Системата АДЦК значително съкращава времето за приключване на аукциона и за уведомяване на участниците за резултатите от него. Тя е система от отворен тип и може да бъде надграждана и допълвана в зависимост от развитието на пазара на ДЦК и измененията в нормативната база.

По своята функционалност АДЦК отговаря на изискванията на емитента за техническо обезпечаване на определения от него списък на операции по управление на дълга, като позволява едновременно провеждане на няколко аукциона от различен вид. 

Участието в аукционите е чрез състезателни поръчки. По решение на Министерството на финансите в някои аукциони за продажба на ДЦК се допуска участие и с несъстезателни поръчки. Подадените поръчки могат да бъдат променяни от участниците в аукциона до изтичане на крайния срок за тяхното получаване, след което същите са неотменяеми. За валидно се приема последното съобщение. Класираните поръчки се одобряват от министъра на финансите или от определено от него лице. Въз основа на полученото одобрение аукционът се приключва и данните за него се предават директно към ЕСРОТ чрез изградения за целта интерфейс. Състезателните поръчки се заплащат по заявената в съответната поръчка цена (правило, което се прилага при т.нар. „multiple-price auction”), а несъстезателните поръчки – по среднопретеглената цена на одобрените състезателни поръчки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст