ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Софарма” ще увеличи капитала си с акции, записани от притежателите на варанти

пазари пазар пари бизнес борса предприемач инвестиционни фондове капитал акции данъци злато загуба

„Софарма“ АД обяви началото на процедура по увеличение на капитала чрез издаване на до 7 133 246 броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че тези акции бъдат записани от притежателите на варанти емисия ISIN BG9200001212, в съответствие с реда и условията, описани в проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с решение на КФН № 804-E от 4 ноември 2021 година.

Процедурата е във връзка с решение на общото събрание на притежателите на варанти от 26 януари 2024 г. и решение на съвета на директорите на “Софарма” от същата дата.

Капиталът на фирмата да бъде увеличен чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от “Софарма”, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 7 133 246 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 7 133 246 броя безналични, свободно прехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN BG9200001212 при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

Съветът на директорите на “Софарма” АД е определил “София Интернешънъл Секюритиз” АД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на фирмата и записването на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Единствено притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на фармацевтичната фирма.

Решението на съвета на директорите на “Софарма” не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Инвеститорите, които не са упражнили правото си да запишат акции от това увеличение на капитала, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се прекратяват.

Подписката се счита успешна приключила, независимо от броя на записаните акции.

След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на „Софарма“ свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст