ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Загубите при производството на медицински изделия растат заради по-високи разходи

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите

„Момина крепост“ АД – Велико Търново осъществява своята дейност в условията на нарастваща инфлация, отбелязват от фирмата във финансовия отчет за четвъртото тримесечие. Пряк ефект от променената макроикономическа среда е повишението на разходи за основни материали за производство – поради повишаването на цените на материалите и субстанциите, както и за топлоенергия и електроенергия – поради значителното повишаването на цените през периода.

Други потенциален ефект от променената макроикономическа обстановка е повишаването на разходите за лихви. На този етап дружеството е осигурило финансиране от своите кредитори на фиксиран лихвен процент.

„Момина крепост“ не е пряко засегнато от войната между Русия и Украйна, тъй като няма съществени продажби на тези пазари, нито разчита на покупки на материали от районите на конфликта.

Фирмата е един от основните доставчици на българския пазар на широка гама от медицински изделия за еднократна употреба и стоки за промишлеността, селското стопанство и бита. Тя изнася продукция и в различни други страни.

Заедно с това мениджърите на предприятието отбелязват, че замразяването на доходите за продължителен период от време и непрекъснатото увеличаване на цените, са намалили покупателната способност на хората.

Великотърновската фирма произвежда и продава изделия в две направления: медицински изделия за еднократна употреба за хуманната и ветеринарната медицина (основната дейност) и пластмасови изделия за промишлеността, селското стопанство и бита като спомагателна дейност.

Предприятието е произвело през четвъртото тримесечие по-малко медицински изделия – за 1.14 млн. лева при 1.77 млн. лева година по-рано. Повече е била продукцията на стоки за бита и промишлеността – общо на стойност 297 хил. лева. За сравнение, преди година в завода са произвели такива продукти за 141 хил. лева.

Подобна тенденция се наблюдава и при продажбите през четвъртото тримесечие. Общо за клиенти е изпратена продукция за 1.11 млн. лева. Продажбите на медицински изделия са двойно по-ниски – 841 хил. лева спрямо 1.72 млн. лева през 2022 година. Повече са поръчките за стоки за бита и промишлеността – 271 хил. лева при 241 хил. лева преди година.

Продажбите на вътрешния пазар нарастват и са в размер на 1.02 млн. лева, докато износът намалява значително – от 947 хил. лева през 2022 година, до 89 хил. лева в кра яна декември миналата година.

В крайна сметка отрицателният финансов резултат расте. От загуба през четвъртото тримесечие на 2022 година в размер на 377 хил. лева, сега в края на декември дружеството отчита загуба от 1.11 млн. лева.

Рискове

„Момина крепост“ АД е изложено на ценови риск от нарастването на доставните цени на суровините и материалите, както и енергийните и водни ресурси, което оказва пряко влияние върху себестойността и цените на изделията на фирмата. За минимизиране на това влияние, мениджърите на предприятието прилагат мерки за оптимизиране на производствените разходи и търсенето на алтернативни доставчици.

Дружеството извършва своята дейност при актиен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. То е изложено на валутен риск при сделки, които се сключват в щатски долари.

Липсата на специалисти и инженерен персонал продължават да оказват влияние върху „Момина крепост“.

Към края на декември “Медицински консумативи“ ООД – София е най-големият акционер и контролира 57.46% от капитала след като изкупи част от дела на “Софарма“ АД. В момента софийската фармацевтична фирма притежава 37.46 процента. Други фирми притежават 0.01%, а индивидуални инвеститори – 5.07% от книжата с право на глас.

„Момина крепост“ е дъщерно дружество на „Софарма“, като има сключено споразумение за обща политика при управлението на предприятието във Велико Търново с „Медицински консумативи“.

Нито един от членовете на съвета на директорите на „Момина крепост“ АД не е притежавал акции от дружеството, което е управлявал през миналата година.

Акциите на „Момина крепост“ АД се търгуват на „Българска фондова борса“. Цените им леко растат с четири стотинки, но това е резултат от сключването на една-единствена сделка през миналата година с 500 акции при 3.20 лева за един брой.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст