ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Тексим банк” ще е банка-довереник по емисията облигации на “Финанс плюс мениджмънт холдинг”

облигации

„Тексим Банк“ АД е избрана за банка-довереник по емисията облигации с ISIN код BG2100024236, издадени от „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ АД – София, която се занимава с управление на финансови активи и инвестиции. Това решение е гласувано на проведеното на 29 януари общо събрание на облигационерите.

Подписката за записване на обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени облигации при първичното публично предлагане от тази емисия се проведе между 14 и 19 декември миналата година.
В резултат бяха записани 20 655 броя от тези книжа с номинална стойност от по 1000 евро, като емисионната им стойност е в общ размер на 20 655 000 евро.

Първото успешно първично предлагане на облигации на регулиран пазар на „Българска фондова борса“ беше постигнато на 15 декември миналата година. Това е първата успешна емисия на дългови книжа в новата история на фондовата борса.

Облигациите се търгуват на „Българска фондова борса“ от 9 януари, а крайната дата за покупко-продажби  17 декември 2030 година.
Емисията е първа по ред за „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ АД. Датата на издаване е 21 декември 2023 г., а падежът е на 21 декември 2030 година. Тя е със срочност от 84 месеца, при годишен лихвен процент от 8 процента. Погасяването на заема ще стане чрез амортизация на пет равни вноски от по 4 131 000 евро всяка от датите на последните пет лихвени плащания. Амортизационните плащания ще са шестмесечни.

Емитентът има право да погаси предсрочно част, кратна на 10 000, или цялата главница по облигационния заем, след едномесечно предизвестие, отправено до облигационерите, при определени в проспекта условия.

„Финанс плюс мениджмънт холдинг“ е на пазара от 25 години, като има успешно завършени 250 проекта. Едноличен собственик на капитала е „Иновативни Финанси Холдинг“, който е свързан с още седем фирми.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст