ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на банковата система расте с 1.3 млрд. лв. до 3.4 млрд. лв. в края на декември

БНБ - сграда кредити евромонети

През четвъртото тримесечие на 2023 г. активите на банковата система нарастват със 7 млрд. лв. и в края на декември възлизат на 172.1 млрд. лева. В резултат на увеличението на паричните салда в централни банки със 7.5 млрд. лв. до 30.3 млрд. лв., делът в активите на позицията “пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане” се повишава до 21.1% в края на декември (спрямо 17.8% към 30 септември 2023 г.). Това отбелязват от Българска народна банка.

Кредитите и авансите намаляват (поради спад на вземанията от кредитни институции) и в края на тримесечието съставляват 60% от активите на банковата система (63.4% в края на септември 2023 г.). Същевременно дълговите ценни книжа нарастват и в края на периода заемат 15.1% от балансовите активи (при 14.6% в края на септември 2023 г.). 

Отношението на ликвидно покритие в края на декември е 246.7% (при 241.9% в края на септември). Ликвидният буфер е 53 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 21.5 млрд. лв. (при съответно 46.2 млрд. лв. и 19.1 млрд. лв. в края на септември 2023 г.). 

През тримесечието брутните кредити и аванси намаляват с 1.8 млрд. лв. до 106.3 млрд. лева. Във вземанията от кредитни институции е отчетен спад с 4.6 млрд. лв. до 8.9 млрд. лв., а в брутния кредитен портфейл има увеличение с 2.7 млрд. лв. до 97.4 млрд. лева. 

При кредитите за домакинства е отбелязан растеж 

с 1.5 млрд. лв. (4.1%), за нефинансови предприятия – с 1.1 млрд. лв. (2.4%) и за други финансови предприятия – с 216 млн. лв. (2.6%). В същото време заемите за сектор “държавно управление”  намаляват със 141 млн. лв. (11.8%). 

В края на декември брутните необслужвани кредити и аванси възлизат на 3.85 млрд. лв. (при 4.12 млрд. лв. в края на септември 2023 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 3.63% (при 3.81% в края на септември). 

При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси е 2.76% в края на четвъртото тримесечие на 2023 г. (при 3.06% в края на третото тримесечие). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на декември е 1.95 млрд. лв. (при 2.04 млрд. лв. в края на септември 2023 г.), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 1.89% (при 1.95% в края на септември). 

През четвъртото тримесечие на 2023 г. депозитите в банковата система се увеличават 

с 6 млрд. лв. (4.2%) и в края на декември достигат 147.3 млрд. лв. Нарастват депозитите на домакинства (с 3.6 млрд. лв., 4.5%), на нефинансови предприятия (с 1.5 млрд. лв., 3.3%), на кредитни институции (със 707 млн. лв., 7.2%) и на други финансови предприятия (с 288 млн. лв., 7.6%). Намаляват депозитите на сектор “държавно управление” (с 81 млн. лв., 2.1%). 

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на четвъртото тримесечие на 2023 г. възлиза на 20 млрд. лв., с 687 млн. лв. повече спрямо края на септември. За нарастването на собствения капитал през периода допринася повишението на печалбата и на натрупания друг всеобхватен доход.  

Към 31 декември 2023 г. печалбата на банковата система е в размер на 3.4 млрд. лв., с 1.3 млрд. лв. (64.4%) повече спрямо отчетената към 31 декември  2022 година. За миналата година е реализиран 4.8 млрд. лв. нетен лихвен доход, който е с 1.6 млрд. лв. (50.2%) по-висок от отчетения за 2022 година. 

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 31 декември 2023 г. възлизат на 411 млн. лв. (при 586 млн. лв. към 31 декември 2022 г.). 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст