ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Динамичните пазарни условия свиват приходите на “София хотел Балкан”

София Хотел Балкан

Разширява се влиянието на конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели в столицата.

Към края на миналата година “София хотел Балкан” АД отчита приходи общо в размер на 14.47 млн. лв., които намаляват на годишна база. Дружеството е с основен предмет на дейност – хотелиерство, ресторантьорство, съпътстващи туристически дейности като бизнес услуги, продажба на валута, отдаване под наем на търговски и рекламни площи, провеждане на конгресни мероприятия и други видове допълнителни услуги свързани с международния и вътрешен туризъм.

През четвърто тримесечие на миналата година важни събития, които оказват влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството са различните пазарни условия, в които то работи.

Най-много са приходите от нощувки, следвани от тези от отдел „Хранене“ и от наеми. При паричните постъпления от основна дейност спрямо същия период на 2022 г. увеличение има при приходите от отдел „Хранене“, а намаление бележат приходите от нощувки и от наеми. Това се случва в условията на осезаемо по-нисък брой налични стаи за гости в хотела през 2023 г. след тяхната т.нар. „лека“ реновация. За същия период през 2022 г. хотелът е разполагал с 87 965 налични стаи за продажба, а през 2023 г. те са 57 738. Намалението им е над 34 процента или това са над 30 хил. стаи по-малко за продажба през миналата година. Нивото на приходите, обаче е запазено успешно в следствие на увеличение на цените на пазара на предлаганите услуги и затова отбелязаното свиване на паричните постъпления е само в размер на 7.85 процента.

Наемите намаляват поради причина изтекъл договор за наем в края на първата половина на 2022 г., който не е подновен, като нито нов наемател не е встъпил във владение на помещението и към момента, отбелязват от фирмата.

Финансовите приходи са намалели с 350 хил. лв. поради издължаването на всички главници по предоставените на “София хотел Балкан” заеми.

Общата сума на разходите към края на декември е в размер на 17.08 млн. лв. при  16.68 млн. лв. година по-рано. Като цяло разходите по икономически елементи намаляват, като пряко отражение на намаления капацитет стаи през миналата година спрямо 2022-а.

Увеличение бележат само разходите за възнаграждения и осигуровки. Сериозно увеличение се генерира във финансовите разходи резултат основно от повишените нива на плаващите лихвени проценти (EURIBOR) към договорите за заем с банки – 4.90 млн. лв. при 2.66 млн. лв. година по-рано.

Финансовият резултат на “София хотел Балкан” към края на декември се влошава. Дружеството е на загуба в размер на 2.61 млн. лв. в сравнение с печалба 7 хил. лв. за 2022 година, като пряк резултат от завишените лихвени нива.

Пазарната стратегия на “София хотел Балкан” е насочена към проактивна и гъвкава политика на продажби, което да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с това се търсят нови, отбелязват от дружеството. Разчита се и на гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия на пазара.

Рискове

Туристическият сектор, към който принадлежи дружеството, се съвзе от последиците от пандемията, но в същото време поради други промени в макроикономическата среда, ситуацията продължава да създава предизвикателства пред дейността му. Тук попадат съществени показатели като инфлацията, повишаването на лихвените проценти, както и геополитическите рискове. Всички те дефинират определена несигурността по отношение на бъдещото развитие и поставят предизвикателства пред “София хотел Балкан” и неговите операции, отбелязват от фирмата.

Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели. Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири- и петзвездни хотели, които привличат част от клиентите. С цел минимизиране на този риск от „София хотел Балкан“ разработват мерки за разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт.

Успоредно с това се проучват пазарни ниши и други дейности, които да помогнат за обновление на продукта и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Друг риск, пред който е изправено дружеството е лихвеният, тъй като дружеството има дългосрочни заеми, които са с плаващи лихвени проценти. Той пък зависи изцяло от движенията на финансовия пазар.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст