ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Намалелите поръчки свиха приходите на “Хидропневмотехника”

Пари продажби хидропневмотехника спад

Стойностният обем на продажбите на “Хидропневмотехника” АД – Казанлък между октомври и декември миналата година е с около 40% по-малък от този на третото тримесечие. Причините за това са намалелите като брой и обем поръчки на клиентите. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. продажбите пък са се свили наполовина. Общите приходи от дейността намаляват до 6.26 млн. лева при 7.43 млн лева година по-рано. Основната част от тях са от продажби на продукция. На вътрешния пазар са пласирани изделия за 3.11 млн. лева, а за износ – 2.80 млн лева. От фирмата отчитат обаче спад на продажбите у нас и ръст при износа. 

Предметът на дейност на дружеството е свързан с производство, ремонт, сервиз и търговия на хидравлични изделия. От фирмата отбелязват, че се вземат мерки за оптимизиране на резултатите от дейността си през миналата година. Те са насочени към съкращаване на непреките разходи, гарантиране и подобряване събираемостта на вземанията с оглед минимизиране риска от бъдещи ликвидни затруднения на дружеството. Подготвят се и нови ценови предложения, адекватно съобразени с променящата се икономическа обстановка. 

Общите разходи по дейността на “Хидропневмотехника” обаче са намалени.

В края на декември те са в размер на 6.31 млн лева, докато година по-рано са били 6.96 млн. лева. По-малко средства са похарчени за материали и външни услуги. От фирмата обаче отчитат повишение на средствата за възнаграждения на персонала – до 2.55 млн. лева. 

Между октомври и декември в предприятието е направено съкращение на 11% от работещите. 

В резултат компанията завършва четвъртото тримесечмие със загуба от 32 хил. лева. За сравнение, преди година то е било на печалба в размер на 441 хил. лева. 

Перспективи

Все още не е запълнен производствения капацитет за първо тримесечие на 2024 г. – Установен е строг контрол върху разходите на дружеството. – Продължава активно да се следва фирмена политика на увеличаване на рентабилността на произвежданите изделия – чрез конструктивни, технологични и организационни мероприятия. 

За дружеството са харастерни някои специфични рискови фактори. Например, с клиентите се работи на база месечни поръчки, вече с фронт шест месеца напред. Няма дългосрочни договори с по-големите клиенти на предприятието. 

Производството е основно за клиенти извън България. Изделията стигат до тях чрез преки или косвени доставки. За предприятието е харастерна голяма производствена номенклатура и едновременно производство на дребни серии от различни по вид изделия, и така е при повечето изделия. 

Фирмата е зависима от доставчици на материали от България и от чужбина.

Сравнително дългите срокове на доставка, авансовите плащания и транспортните разходи не позволяват значително оптимизиране на материално-стоковите запаси на предприятието. Няма закономерност и прогнозируемост на поръчките на клиентите.

Голям брой са конкурентите на “Хидропневмотехника” в България и чужбина.

“Хидравлика 96” ООД е основен акционер, който притежава 82.92% от акциите на дружеството и гласовете в общото събрание. “Хидропневмотехника” АД притежава 2606 собствени акции или 6.53% от капитала. Останалите 10.55% са собственост на индивидуални инвеститори.

От висшия управленски персонал Петко Стойнов Пехливанов – председател на съвета на директорите и представител на “Хидравлика 96” ООД притежава 82.92% от капитала. Стойо Димов Иванов – член на борда и изпълнителен директор пази в портфейла си 0.82%, Йорданка Тодорова Данева (главен счетоводител) – 0.02%, а Веселин Христозов Христозов (ръководител “Конструктивен отдел”) – 0.42 на сто.

В момента акциите на “Хидропневмотехника” АД се търгуват на “Българска фондова борса” по 116 лева за един брой като добавиха 16 лева към стойността си през последните дванадесет месеца. През този период котировките преминаха през максимума от 125 лева и минимална стойност от 96.50 лева.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст