За 2.7 млн. евро е първото лихвено плащане към облигационерите на “Алианц Банк”

Алианц знамена дивидент облигации

На 30 март трябва да бъде извършено първо лихвено плащане към облигационерите от емисията, издадена от “Алианц Банк” АД в общ размер на 2 705 750 евро. Но той е неработен ден, следователно плащането ще се извърши на непосредствено следващия работен ден, което е 1 април, уточниха от кредитната институция.

Плащането ще бъде извършено чрез “Централен депозит” АД пропорционално между облигационерите, вписани в Книгата на облигационерите по емисията облигации на петия ден преди датата на дължимото лихвено плащане.

Припомняме, че Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с ISIN BG2100003230. Тя е в размер на 39 500 000 евро разпределена в 395 броя всеки с номинална стойност от по 100 000 евро. Срокът на облигациония заем е 48 месеца с падеж на 30 март 2027 година. 

Емисията е с фиксиран годишен лихвен процент от 6.85% за целия срок,

платим на дванайсетмесечни купони (лихвени) плащания. Главницата ще се изплати еднократно, на падежа на емисията. 

Дълговите книжа се търгуват на “Сегмент за облигации” на основния пазар на “Българска фондова борса” от 19 септември 2023 година.

Набраните средства от облигациите се използват за гарантиране изпълнението от страна на “Алианц Банк” на регулаторните изисквания за достигане и поддържане на приложимите изисквания за приемливи задължения във връзка с вътрешното минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения, определени за банката, както и за разширяване и развитие на търговската й дейност. 

Акумулираните средства от емисията се използват

за финансиране на кредитната дейност на банката,

като няма определени твърди съотношения за използването им. Целта е да се използват до 60% от парите за подкрепа на развитието на кредитирането, насочено към малки и средни предприятия и корпоративни клиенти и до 40% от средствата – за развитие на банкирането на дребно. 

При кредитирането на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, “Алианц Банк” планира до 30% от парите от облигациония заем да бъдат насочени към кредитиране на корпоративни проекти. Те обаче трябва да са насочени към постигането на екологично устойчиви цели или други цели на устойчиво развитие с фокус към компании и предприятия, които налагат критериите за устойчиво екологично, социално или корпоративно управление. Останалата сума ще бъде използвана за предоставяне на

инвестиционно и оборотно финансиране на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти

С цел разширяване и развитие на търговската дейност на “Алианц Банк”, целевото съотношение за развитие на банкирането на дребно ще бъде насочено и поравно разпределено в подкрепа на ипотечното и потребителско кредитиране. 

Към момента средства, набрани от емисията са инвестирани в държавни ценни книжа, издадени от България и други държави членки на Европейския съюз с инвестиционен рейтинг.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст