ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Служебно правителство и БНБ

БНБ, БНБ сграда

 Автор: Адвокат Янчо Трончев                                          

Във връзка с избора на служебен премиер и правомощията на президента да назначи правителство съществуват ограничения, които според мен препятстват възможността управителят на БНБ и подуправителите да участват в служебен кабинет. Нормативните актове, които имат отношение по темата, са:

Чл. 130 Договор за функциониране на ЕС (ДФЕС)

При упражняване на правомощията и изпълнението на задачите и задълженията, възложени им в съответствие с Договорите и Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ, нито Европейската централна банка, нито национална централна банка, нито някой от членовете на техните органи за вземане на решения имат право да искат или да приемат указания от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, от правителство на държава-членка или от някой друг орган. Институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, както и правителствата на държавите-членки се задължават да спазват този принцип и да не се стремят да оказват влияние върху членовете на органите за вземане на решения на Европейската централна банка или на националните централни банки при изпълнение на техните задачи.

Чл. 7 от Протокол № 4 към ДФЕС

Независимост

В съответствие с член 130 от Договора за функционирането на Европейския съюз, при упражняване на правомощията и изпълнението на задачите и задълженията, възложени им в съответствие с Договорите и настоящия устав, нито ЕЦБ, нито национална централна банка, нито някой от членовете на техните органи за вземане на решения имат право да искат или да приемат указания от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, от някое правителство на държава-членка или от някой друг орган. Институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, както и правителствата на държавите-членки се задължават да спазват този принцип и да не се стремят да оказват влияние върху членовете на органите за вземане на решения на ЕЦБ или на националните централни банки при изпълнение на техните задачи.

Чл. 99, ал. 5 Конституция на РБ

Ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. За служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.

Закон за БНБ

Структура и управление

Чл. 10. Органи за управление на Българската народна банка са управителният съвет, управителят и тримата подуправители, избрани за ръководители на основните управления.

Чл.11 (5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 1999 г.; изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Управителят и подуправителите не могат да извършват друга дейност освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в които Българската народна банка има участие, или на международни организации във връзка с дейността им. Те могат да извършват неплатена дейност с единодушно решение на управителния съвет, доколкото не е налице конфликт на интереси. (6) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Другите трима членове на управителния съвет не могат да извършват друга платена дейност в Българската народна банка, да работят за банки, застрахователни дружества, други финансови институции или в изпълнителната власт, както и да извършват друга дейност, която може да породи конфликт на интереси.

(7) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) При подаване на оставка от член на управителния съвет, правомощията на този член се прекратяват след изтичането на три месеца от подаването й, ако в този срок не е избран или назначен нов член на управителния съвет.

 Анализът на горните текстове показва, че за да бъде назначен управителят на БНБ или някой от подуправителите за служебен премиер, същият/те следва да напуснат БНБ или да подадат оставка. Това е така, тъй като не могат да съвместяват друга длъжност, вкл. служебен премиер. Не съществува правна възможност същите да излязат в отпуск и след това да продължат на изпълняват длъжността си в БНБ. Съгласно текста на чл.11 ал.7 от ЗБНБ би следвало номинираният за премиер да подаде оставка и на негово място да бъде избран друг, отговарящ на законовите изисквания.

 При промяна на действащото законодателство, каквото се обсъжда в парламента, с цел да се преодолеят нормативните пречки, би следвало да се държи сметка за европейските правила, които са ясни и недвусмислени. Да не се окаже така, щото Народното събрание да гласува текстове за промяна в Закона за БНБ, които впоследствие да се окажат в противоречие с европейските норми и президентът да наложи вето или да бъде сезиран Конституционният съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст