ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Очаква се бюджетен излишък от 0.4 млрд. лева за първото тримесечие

Министерство на финансите сграда табела излишък

Очаква се бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на март да бъде излишък в размер на 0.4 млрд. лв. (0.2 % от прогнозния БВП)), съобщиха от Министерството на финансите. Приходите, помощите и даренията по КФП към края на третия месец нарастват с около 7.5 на сто спрямо същия период на миналата година.

В края на март Фонд “Сигурност на електроенергийната система” изплати в пълен размер всички задължения към производители на електрическа енергия в изпълнение на чл. 36б, ал. 1 от Закона за енергетиката.

Приходите, помощите и даренията по КФП 

към март се очаква да бъдат в размер на 15.8 млрд. лв. и нарастват с 1.1 млрд. лв. спрямо отчетените за първото тримесечие на 2023 година. Съпоставени със същия период на миналата година, данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 0.3 млрд. лева. Приходите от осигурителни вноски са с около 0.5 млрд. лв. повече, приходите от преки данъци – с около 0.2 млрд. лв., а косвените данъци са близки до отчетените за първото тримесечие на 2023 година. 

Отчита се базов ефект в частта на другите данъци основно в две направления. Първо, целевите вноски от производителите на електрическа енергия по бюджета на Фонд “Сигурност на електроенергийната система” намаляват във връзка с нормализирането на цените на електрическата енергия на “Българска независима енергийна борса”. Второ, постъпленията намаляват от временната солидарна вноска за дружествата и местата на стопанска дейност от съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. 

Постъпленията от помощите и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с около 0.9 млрд. лв., докато неданъчните приходи са по-ниски от отчетените за същия период на миналата година поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на Фонд “Сигурност на електроенергийната система”.

Разходите по КФП 

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към март възлизат на 15.4 млрд. лв., което е 18.9% от годишните разчети. В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на миналата година Закон за държавния бюджет за 2023 г. и други. 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС

изплатена  към края на март от централния бюджет, възлиза на 0.3 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст