Нетната печалба на “Тексим Банк” расте до 2.33 млн. лева през 2023 година

тексимбанк заемите за граждани BGBX40 печалба

През миналата година финансовият резултат на „Тексим Банк“ АД е нетна печалба в размер на 2.33 млн. лева като тя расте значително, става ясно от одитирания годишен финансов отчет. Доход на акция е нараснал до 0.076 лева при 0.018 лева през 2022 г., когато печалбата е била 505 хил. лева. Най-голям принос за този резултат има по-високия нетен доход от лихви.

Към края на декември банката отчита ръст на годишна база на балансовото й число с 8.04 процента, като стойността на активите й достига 644.84 млн. лева и спрямо същия период на 2022 година се увеличава с 47.98 млн. лева.

От „Тексим  Банк“ отбелязва стабилна  тенденция  за  нарастване стойността  на привлечените  средства,  изразена  по-силно  в  последните  три  години  (2021-2023 г.).  През годината е оптимизирана структурата на привлечените средства.  Предприети  бяха  мерки  за  диверсификация  на привлечения ресурс по отношение на източниците и срочността на ресурса. 

Депозитите на клиенти, различни от кредитни институции, в т.ч. задълженията по договори за лизинг нарастват с 8.54% в сравнение с 2022 г., като техният размер достига 573.45 млн. лева, в т.ч. 231.31 млн. лева депозити на граждани и домакинства – резиденти и нерезиденти. 

Приходите и разходите на банката през 2023 г. са отражение на общата икономическа обстановка. 

Общо нетният оперативен доход възлиза на 22.17 млн. лева

при 18.92 млн. лева през 2022 година.

Нетният  лихвен  доход  се увеличава  спрямо  2022  г.  с  49.15%  и достига 15.65 млн. лева при 10.49 млн. лева през 2022-а. Нетният лихвен доход  е  основен  източник  на  доход  за банката  и  представлява  70.58%  от  нетния  оперативен доход. В структурата на лихвените приходи делът на лихвения приход от кредити и вземания, включително по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа /репо сделки/ се увеличава до 87.49% при 85.40% през 2022 година. 

През  годината  в банката  намаляват  в  абсолютно  изражение  и  разходите  за лихви с 469 хил. лв. или с 34.95% при същевременно увеличение на привлечения ресурс от  клиенти,  различни  от  кредитни  институции  /с  8.19%/. 

Нетният доход от такси и комисиони през миналата година се увеличава с 11.43 процента.  Общите  и  административни  разходи  са  в  размер  на 14.99 млн. лева. Увеличението на административните разходи в сравнение с 2022 година е с 11.66 процента. В структурата на общите и административни разходи най-голям дял  –  67.76% заемат разходите за персонала, следвани  от  разходите за материали, наеми, консултантски и други външни услуги – 29.23 на сто.

Разходите за персонала достигат 10.16 млн. лева при 8.73 млн. лева през 2022 г.,

което е нарастване с 16.42 на сто.

Разходите за вноски във Фонда за преструктуриране на банките и  във Фонда за гарантиране на влоговете в банки са се увеличили с 43 хил. лева спрямо 2022 година. Разходите за  двата  фонда  са  в  размер  на  735  хил.  лева    през  миналата  година.  Вноските  във  Фонда  за преструктуриране на банките за 2023 г. не са били дължими.

Към декември общата сума на кредитните експозиции към клиенти, различни от банки /без репо сделки/ преди провизиране е в размер на 190.85 млн. лева. Намалението на корпоративните кредити е с 0.93% – от 135.18 млн. лева на 133.93 млн. лева. Ръстът на кредитния ритейл портфейл е със 6.54% – от 53.43 млн. лева на 56.92 млн. лева. 

Кредитният  портфейл  по  групи  кредитополучатели  е  съответно:  70.18%  на фирми и 29.82% на граждани и домакинства.

Към края на декември обслужваните и необслужвани експозиции преди провизиране на фирмите са съответно: обслужвани експозиции – 97.62% и необслужвани експозиции – 2.38 на сто.

От банката отбелязват, че през 2023 г. екипът на

„Тексим Банк“ АД продължава да предлага персонализирани кредитни продукти и решения на клиентите си.

Развиват се  и се надграждат  функциите  на алтернативните  си  канали  за  банкиране  –  мобилно  и  интернет  банкиране,  така  че клиентите  да  бъдат  максимално  улеснени  при  работата  с  тях  и  да  ползват преференциални цени при избора на тези платформи.

През миналата година банката постави фокус върху разширяване на клиентската база и увеличаване на продуктивността, чрез оптимизация и ефективност на процесите, свързани с клиентското обслужване,  включително  стартира  проект  за  цялостна  дигитализация  на  кредитния процес.

Акциите на „Тексим Банк“ се търгуват на “Българската фондова борса”. През последните дванадесет месеца цената им не се е променила много. През април миналата година сделки се сключваха при 3.40 лева за един брой, а в момента котировката им е 3.50 лева. А това оценява кредитната институция на 117 582 626 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст