“Доверие Обединен холдинг” ще изкупи обратно до 3% от собствените акции

зала на фондова борса акции пари зарчета дивидент инвестиции изкупуване

Предложение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на “Доверие Обединен холдинг” АД ще обсъдят акционерите на предстоящото редовно общо събрание, което ще се проведе на 27 юни в София. Проектът за решение предвижда максималният брой да бъде не повече от 3 на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от дружеството, за всяка календарна година, включена в срока на обратното изкупуване.

Минималната цена за обратно изкупуване на една акция е 7 лева, а максималната – 12 лева.
Процедурата ще се проведе в рамките на до пет години, считано от датата на приемане на такова решение на общото събрание на акционерите.

Ще бъдат обсъдени и докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран), както и докладите на регистрирания одитор.

Общото събрание ще обсъди и предложението за освобождаване на членовете на Управителния и на Надзориня съвет от отговорност за дейността им през миналата година.

Ще се вземе решение и по начина за разпределение на печалбата за 2023 г., която е в размер на 991 393.14 лева.

Предлага се 2% или 19 827.86 лева да се изплатят като бонус на служителите на дружеството

съгласно чл. 40, ал. 7 от Устава. А 1% или 9 913.93 лева да се изплатят като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава. 
С остатъка от печалбата, в размер на 961 651.35 лева, ще се покрие частично загубата за 2022 година.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 юли на същото място и при същия дневен ред. 

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на “Българска фондова борса”, в резултат на които купувачът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 11 юни. От началото на годината тези книжа лъкатушат по ценовата стълбица, цените им растат. В момента една акция на холдинга се търгува по 9.04 лева. Това оценява компанията на над 194 млн. лева.

“Доверие Обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България,

обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Република Молдова. 

Към момента дивиденти не се изплащат. Всички суми, разпределени до 2005 г., са погасени по давност. Съгласно решения на общото събрание на акционерите на “Доверие Обединен холдинг” за финансовите 2006 – 2022 г. дивиденти не са изплащани.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст