БАКБ определи по-висок дивидент – 0.80 лв. за една акция за 2023 година

БАКБ сграда клон дивидент

“Българо-американска кредитна банка” АД – София ще разпредели сума в размер на 19 753 050.40 лв. от нетната печалба за 2023 година като дивидент или по 0.80 лв. за една акция. Решение за това е гласувано от редовното общо събрание на акционерите на кредитната институция. Останалата част от нетния положителен финансов резултат, в размер на 35 146 141.76 лв., ще се отнесе във фонд „Резервен“.

Акционерите са одобрили докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор.

„Българо-американска кредитна банка“ отчете за миналата година нетна печалба от 54 899 192.16 лева.

Членовете на Управителния – Илиан Георгиев, Лорета Григорова, Александър Димитров и Силивя Кирилова, и на Надзорния съвет – Цветелина Бориславова, Мартин Ганев и Петър Атанасов, са освободени от отговорност за дейността им през миналата година. Определен е и размера на постоянните им брутни възнаграждения, който не се променя. 

Общото събрание е гласувало и допълнително еднократно възнаграждение на годишна база за 2023 година на членовете на Управителния съвет в размер до 1.5% от постоянното брутно месечно възнаграждение на съответния член на съвета. Възлага се на Надзорния съвет да определи индивидуалния размер на дължимата сума в рамките на определния лимит.  

Общото събрание е приело и годишния отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за 2023 година.

Приети са и изменения и допълнения в устава на “Българо-американска кредитна банка”. По решение на общото събрание или по решение на Управителния съвет (с одобрението на Надзорния съвет)

банката може да издава облигации, в т.ч. и покрити облигации

съгласно Закона за покритите облигации, при условията и по реда на Търговския закон или чрез публично предлагане по Закона за публично предлагане на ценни книжа. Банката ще може да издава и други дългови ценни книжа, както и други права, свързани с акции, облигации или други дългови ценни книжа. 

В следващите три години Управителният съвет (с одобрението на Надзорния съвет) може да взема решение за издаване на облигации (в това число и покрити облигации) и други дългови ценни книжа с обща номинална стойност на всички емисии до 70% от собствения капитал на банката съгласно последния индивидуален одитиран финансов отчет на БАКБ, наличен към датата на провеждане на общото събрание на акционерите от 21 май 2024 година. 

По време на общото събрание главния изпълнителен директор Илиан Георгиев отбеляза, че намеренията на ръководството на БАКБ за разпределяне на печалбата подлежат на надзорен диалог с БНБ във връзка с капиталовите планове. 

По отношение на сделката за придобиване на 99.94% от капитала на “Токуда Банк” АД той посочи, че тя ще способства за устойчивия растеж и развитие на “Българо-американска кредитна банка”.

От нетната печалба за 2022 г., в размер на 43 663 589.79 лева, бе изплатен дивидент

в общ размер на 2 469 131.30 лева или за една акция брутна сума от по 0.10 лева. Цялата печалба на БАКБ за 2021 г. след данъчно облагане беше внесе във фонд „Резервен“. 

Най-големият акционер в банката е „СИЕСАЙЕФ” АД, което се контролира от Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет на банката. Този акционер е с дял от 45.68 на сто от капитала. “ЕлТиБиАй Холдингс” ЛЛС (LTBI Holdings LLC) държи 35.74 на сто, а Цветелина Бориславова лично притежава 9.98 процента. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Акциите на БАКБ се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца котировките им нарснаха значително. От 4.90 лева за една акция преди година до 13.40 лева в момента. А това оценява банката на 330 863 594 лева пазарна капитализация.

Правото да получат дивидент имат акционери, които са вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива на 14-ия ден след деня на общото събрание, или към 4 юни.
Последната дата за сключване на сделки с акции на “Българо-американска кредитна банка” на “Българска фондова борса”, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 31 май.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст