Министерството на финансите продаде 200 млн. лв. шестгодишни ДЦК

единна приходна агенция кредит

Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни ДЦК  (лихвоносни съкровищни облигации) с № BG 20 400 24 213/15.05.2024 г., която беше пусната в обращение на проведения на 13 май аукцион. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 15 май 2030 г. и годишен лихвен купон от 3.25 процента. Това съобщиха от Министерството на финансите.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 200 млн. лв. на проведения на 10 юни 2024 г. аукцион, с което достигна 400 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглената годишна доходност на аукциона за преотваряне на емисията е в размер на 3.54 процента.

Датата на плащане за одобреното количество е 12 юни 2024 година. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

Общият размер на подадените поръчки в аукциона възлезе на 265.22 млн. лв., 

в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 28 150 000 лева. Постигнатият коефициент на покритие от 1.33. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 100 базисни точки. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.41 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, 

бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност,

в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 28 150 000 лева. 

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 70.2%, следвани от застрахователните дружества – 16.5%, пенсионните фондове с 10%, договорни и гаранционни фондове – 3%, инвестиционни посредници – 0.2%  и други инвеститори – 0.1 процента.

В аукциона участваха всичките 8 първични дилъри на държавни ценни книжа

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, посочват от Българската народна банка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст