Емисията облигации на БАКБ с разрешение за търговия на фондовата борса във Виена

сграда Централа БАКБ токуда банк

Органът за финансовите пазари на Република Австрия (Finanzmarktaufsicht Osterreich) е одобрил проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени подчинени облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, с ISIN BG2100017248, на 10 юни, съобщиха от кредитната институция.

Книжата са структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (“Регламент №575/2013”). Емисията е в общ размер на 15 000 000 евро, разпределени в 150  броя обикновени, лихвоносни, безналични, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени облигации, регистрирани в „Централен депозитар“ АД. Дълговите книжа са с номинална и емисионна стойност на една облигация от 100 000 евро. Те са с дата на емитиране 3 юни 2024 г. и падеж да 3 юни 2034 година.

Определеният целеви пазар на облигациите е само до приемливи контрагенти и професионални инвеститори,

както са дефинирани в Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти II – „MiFID II“).
Проспектът e валиден до 10 юни 2025 г. и в този период може да бъде използван за допускане на облигациите до търговия на регулирани пазари, уточняват от „Българо-американска кредитна банка“.

В случай на настъпване на важен нов фактор, съществена грешка или съществено несъответствие, свързани с информацията, включена в проспекта, които могат да повлияят на оценката на книжата, БАКБ ще изготви и публикува допълнение към документа. Това задължение за добавяне на допълнение към проспекта в случай на настъпване на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия, не се прилага след като облигациите бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар или, най-късно до изтичане на срока на валидност на този документ.
Проспектът съдържа окончателната информация, която БАКБ предоставя на потенциалните инвеститори, за да направят преценка дали да инвестират в облигации от емисията.

Инвестирането в облигации е свързано с определени рискове.

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с проспекта изцяло, като обърнат особено внимание на информацията относно рисковите фактори, преди да вземат решение за инвестиране в облигациите, посочват от банката.

зала на фондова борса акции пари индекс бфб очаквания сирма груп бианор сделка инвестиции

Емисията облигации на БАКБ е в процес по заявяване за допускане до търговия на Официалния пазар (Amtlicher Handel)

на Виенската фондова борса, регулиран пазар съгласно Директива 2014/65/ЕС, както е изменена (Директива за пазарите на финансови инструменти II – „MiFID II“). Допълнително, БАКБ има право да заяви облигациите за допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД – регулиран пазар съгласно MiFIID II. За облигациите няма да бъде поискано допускане до търговия на друг регулиран пазар или място за търговия, включително в други държави освен посочените, отбелязват от банката.

Борсови покупко-продажби на облигациите ще могат да се извършват след приемането им за търговия на Официалния пазар (Amtlicher Handel) на Виенската фондова борса.

Разпространението на проспекта може да бъде ограничено в някои юрисдикции съгласно приложимото законодателство, отбелязват от банката. От БАКБ припоръчват на инвеститоите да се информират и да спазват тези ограничения.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст