Необходима е единна държавна политика за завършилите висше образование

АИКБ висше образование

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) апелират към министъра на образованието и науката за привеждане на държавния план прием за висше образование по начин, който да увеличи конкурентоспособността сред кандидат-студентите, да наблегне на качеството и на реалното обвързване с нуждите на пазара на труда.

Това е записано в становище на работодателската организация в обществената консултация по проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на България през учебната 2024 – 2025 година.

В началото на тази година от организацията са изпратили свое становище, заедно с направен анализ на системата на висшето образование, посочват от работодателската организация. „В него обърнахме внимание, че е необходима единна държавна политика по реализацията на завършилите висше образование, за да се постигне реално обвързване на обучението с националните потребности на пазара на труда и за повишаване на ефекта от инвестициите на публични средства във висшето образование“, пише в становището.

От АИКБ посочват, че това от една страна, ще даде възможност за повишаване на мотивацията сред кандидат-студентите, а, от друга страна, ще направи

държавния план прием напълно съобразен с нуждите на бизнеса,

като ще даде възможност за правилно планиране на структурата на приема според актуалните и бъдещите нужди на пазара на труда.

„Въпреки че АИКБ всяка година алармира за наличните проблеми в системата на висшето образование и качеството на обучение, МОН и Министерският съвет продължават с политиката за одобрение на държавния план прием, в който местата за висшисти след средно образование (само в държавните ВУЗ, при това без платеното обучение) е равен на броя на завършващите средно образование. По същия начин е разписан и този план за учебната 2024/2025 г., като се предвижда субсидиране на обучението в 38 държавни висши училища (включително и военните) на 36 653 студенти след средно образование при завършващи 39 556 ученици“, посочват от асоциацията.

От АИКБ не са съгласни с доклад на МОН, че броят на приеманите за обучение студенти е съобразен „спрямо броя на завършващите средно образование през учебната 2023 – 2024 и обвързване на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда“.

Според АИКБ, това не отговаря на действителността. От една страна,

за поредна година броят на завършващите е значително по-малък от броя на обявените за прием

след средно образование места (при това без да се вземат предвид местата в частни висши училища и заминаващите да продължат образованието си в чужбина). Не са създадени и условия за постигане на съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез проучване, идентифициране и краткосрочно и дългосрочно прогнозиране на потребностите на икономиката.

От организацията посочват, че доказателство за това е и полученото становище от браншови организации, че

предвиденият брой студенти в област „Технически науки“ не отговаря на търсенето на бизнеса

особено за професионални направления 5.9 „Металургия“, 5.10 „Химични технологии“ и 5.13. „Общо инженерство“. За това говори и несъответствието на план-приема, обучаващите се и завършващите със структурата на заетостта по икономически дейности, както и със структурата на търсенето на персонал.

Експертите на асоциацията са категорични, че липсва ясна политика за стимулиране на обучението по тези професионални направления, в които освен това влизат и ученици с най-нисък бал от дипломата за завършено средно образование. Но именно те са тези, които осигуряват специалисти с най-висока добавена стойност за българската икономика и социално-осигурителната ни система.

Проблемите се дължат и на една основна слабост на системата на висшето образование и това е

порочната практика държавния планов прием да надхвърля броя на завършващите средно образование ученици.

Според АИКБ, от изключителна важност е държавният план – прием за висше образование да бъде съобразен с:

-броя на завършващите средно образование (броят на откритите места за студенти да е до не повече от 50 % от него);

-структурата на ДПП да съответства на структурата на заетостта към актуалната учебна година и очакваните нужди на база освобождаващи се работни места.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст