На 24 юни БНБ ще продаде на аукцион облигации за 200 млн. лв. и 3% лихва

облигации дцк аукцион

На 24 юни Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност три години (1095-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 24 116 от 17 април 2024 г. и с падеж на 17 април 2027 година, обявиха от централната банка. 

Според условия, определени от Министерството на финансите,

номиналната стойност на предложеното количество е в размер на 200 млн. лева

при 3% годишен лихвен процент. 

Има и някои допълнителни условия за продажбата на дълговите книжа. Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Освен това първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество държавни ценни книжа (ДЦК), което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер на 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Iъотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

От БНБ предупреждават участниците в аукциона, че трябва да имат предвид и това, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 24 116 от 17 април 2024 година.

Заедно с това Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Това ще е петият аукцион за тази година.

На досегашните четири бяха продадени иоблигации за общо 900 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст