Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни държавни ценни книжа

Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни държавни ценни книжа

Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни държавни ценни книжа, която беше пусната в обращение на проведения на 13 май 2024 година аукцион. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 15 май 2030 година и годишен лихвен купон от 3,25%.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 200 млн. лева на проведения на 08 юли 2024-та аукцион, с което достигна 600 млн. лева номинална стойност. Среднопретеглената годишна доходност на акуцкиона за преотваряне на емисията е в размер на 3,82%.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 259,4 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 1,3. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 132 базисни точки. От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 79,9%, следвани от застрахователните дружества – 10,2%, пенсионните фондове –  9,5%, инвестиционни посредници – 0,3%  и други инвеститори – 0,1%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст