ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Пари и пазари

Опънати нерви преди швейцарския референдум

Ва­лут­ни­те и “злат­ни­те” па­за­ри за­поч­ват да про­я­вя­ват пър­ви­те приз­на­ци на въз­бу­да пре­ди ре­фе­рен­ду­ма в Швей­ца­рия, кой­то тряб­ва да от­съ­ди да­ли На­ци­о­нал­на­та й бан­ка да дър­жи

Прочети цялата >>

Доларът получи зелена светлина

Зе­ле­ни­те па­ри пос­къп­на­ха мощ­но към ос­нов­ни­те си ва­лут­ни кон­ку­рен­ти, след ка­то на 29 ок­том­в­ри па­рич­ни­ят ко­ми­тет на Фе­де­рал­ния ре­зерв взе ре­ше­ние да прек­ра­ти прог­ра­ма­та си

Прочети цялата >>
Левове

Обществени поръчки

ДНСК из­би­ра GSM-опе­ра­тор Дву­го­ди­шен до­го­вор за пре­дос­та­вя­не­то на фик­си­ра­ни и мо­бил­ни те­ле­фон­ни ус­лу­ги е обя­ви­ла, че ис­ка да склю­чи Ди­рек­ци­я­та за на­ци­о­на­лен стро­и­те­лен кон­т­рол. От

Прочети цялата >>

ДФ с дългови книжа

Облигациите като книжа с нисък риск обикновено заемат важно място в стратегиите на инвеститорите. Най-вече защото дават възможност за разнообразяване на портфейла им и осигуряват

Прочети цялата >>
Левове

Обществени поръчки

РВД търси застраховател Държавното предприятие “Ръководство на въздушното движение” ще раздвижи сериозно пазара на застрахователни услуги у нас. За сключването на тригодишна групова застраховка “Живот”

Прочети цялата >>
БФББългарска фондова борса

БФБ с 55% по-ниска печалба

За­ра­ди лят­но­то от­пус­кар­с­ко нас­т­ро­е­ние и лип­са­та на ак­тив­на тър­го­вия “БФБ-Со­фия” АД е на пе­чал­ба са­мо с 2 хил. лв. през тре­то­то три­ме­се­чие на 2014 г.,

Прочети цялата >>

Машиностроителите забавиха скоростта

Пър­ви­те сче­то­вод­ни от­че­ти на дру­жес­т­ва­та от ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ния сек­тор за де­вет­ме­се­чи­е­то не са оку­ра­жи­тел­ни. За­гу­би по­на­сят и те­зи, ко­и­то ра­бо­тят за из­нос, и те­зи, ко­и­то раз­чи­тат

Прочети цялата >>

УД окт-декември 2014

Къде ще отидат гарантираните депозити от КТБ? Спестителите вероятно ще разхвърлят депозитите си в други банки, прогнозира изпълнителният директор на Concord Asset Management Петко Вълков

Прочети цялата >>