ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Парламентът разреши сделки с ел. енергия на свободни цени

Migration Image

Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват производителите, търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция и крайните клиенти. Това записаха депутатите на второ четене в промените на Закона за енергетиката. По регулирани от ДКЕВР цени се сключват сделките с електрическа енергия между обществения доставчик и оператора на електропреносната мрежа, съответно между обществения доставчик и операторите на електроразпределителните мрежи ndash; за електрическата енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение; производителите и крайните снабдители или обществения доставчик за количествата електрическа енергия, определена от комисията в рамките на разполагаемостта; крайните снабдители и битови и небитови крайни клиенти – за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик. Приети бяха правила за сертифициране на операторите на преносни мрежи. Приети бяха и правила за осъществяване на инвестиции. Решено беше крайните клиенти да използват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са присъединени, при публично известни общи условия. Общите условия съдържат задължително информация, която се предоставя от оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа; условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването; условия за качество и надеждност на снабдяването; отговорността на оператора при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване; ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правила. Операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа публикува общите условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Депутатите ще продължат с приемане на текстове от промените в закона и утре.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст