ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Въвежда се петстепенна йерархия при управление на отпадъците

Migration Image

Въвежда се петстепенна йерархия при управление на отпадъците. Тя акцентира върху предотвратяване и намаляване количествата на сметта, подготовката за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване (например за енергия) и обезвреждане. Това е запусано в Закона за отпадъците, приет от Народното събрание.

С промените се въвеждат цели за оползотворяване и рециклиране на битови и строителни отпадъци и се насърчава политиката по рециклиране и оползотворяване на отпадъците с цел използване на пълния потенциал на страната. Регламентира се въвеждането в срок до 2015 г. на разделно събиране най-малко за хартия, метал, пластмаса и стъкло.

Законът предвижда още предприемане на мерки за насърчаване на повторната употреба на продукти и подготовка на повторна употреба, ревизиране на обхвата и съдържанието на плановете за управление на отпадъците, изготвяне на програми за предотвратяване образуването на отпадъците.

Доразвиването, усъвършенстването и опростяването на законовите разпоредби допринася и за формулиране на ясни задължения за кметовете на общините, свързани с цялостното управление на битовите отпадъци на територията на съответната община. Въвеждат се изисквания за изграждане на площадки за разделно събиране на отпадъци от домакинствата във всички населени места с над 10 000 жители в срок от две години от влизането в сила на закона.

Новите текстове целят подобряване и оптимизиране на работата на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и на въведените схеми за събиране и третиране, които се финансират на основата на принципа bdquo;отговорност на производителяrdquo;, вкл. и на лицата, които изпълняват индивидуално целите за рециклиране на отпадъците, получени от продуктите, които пускат на пазара. Целта е постигане на по-добри резултати при изграждането на реални системи за разделно събиране на отпадъците от населението.

С новите текстове се облекчават процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци. Целта е да се намали административното натоварване на бизнеса. Премахва се необходимостта от представяне на някои документи, които се изискваха по досегашния ред на закона, а една част от дейностите преминават на по-лек, регистрационен режим.

Въвеждат се по-строги изисквания към дейностите с отпадъци от черни и цветни метали и ограничения за предаване на такива отпадъци от физически лица. По отношение на строителните отпадъци се въвеждат изисквания за селективно разделяне, за да се осигури последващото им оползотворяване.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст