ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МФ преотвори емисия 10-годишни ДЦК при доходност 3.49 на сто

Migration Image

Министерството на финансите преотвори емисия 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) при рекордно ниска среднопретеглена доходност от 3.49 процента. На провелия се на 23 юли аукцион одобреното количество бе 35 млн. лв., а за втори пореден аукцион коефициентът на покритие достигна 4.91 пъти. Облигацията е емитирана на 16.01.2008 г., с падеж 16.01.2018 година, а остатъчният й матуритет е около пет години и половина. Така само в рамките на седем дни България отново затвърди статута си на един от най-стабилните емитенти в Европейския съюз.

При първото преотваряне на емисията през април 2012 г. среднопретеглената годишна доходност беше 4.12%, а на последния аукцион за тази емисия в края на 2008 г. бе постигната среднопретеглена годишна доходност в размер на 7.36 на сто. Изключително позитивен сигнал е фактът, че въпреки по-дългия матуритет на емисията, доходността по нея се изравни с тази по петгодишните облигации. За сравнение доходността на първичен пазар по българската емисия е по-ниска от тази регистрирана на последните проведени аукциони за облигации на други държави, чийто матуритет е по-кратък, с падеж 2017 г. – Испания (6.46%), Италия (5.84), Унгария (7.73%), Полша (4.79%). Съответно коефициентът на покритие, индикиращ инвеститорския интерес е по-висок от този на всички изброени страни. Постиганата доходност по емисията е по-ниска от доходността по емисии в евро със сходен остатъчен матуритет, емитирани на международните капиталови пазари на редица държави членки на Европейски съюз – Унгария (7.25%), Испания (7.07%), Хърватия (5.71%), Румъния (5.43%), Словения (5.21%), Литва (3.80%) и съпоставима с тази на Латвия.

Инвеститорското търсене надвишаваше предложеното за продажба количество както в състезателния, така и в несъстезателния сегмент. При предложени 35 млн. лв. участниците заявиха поръчки за 172 млн. лв. (116,5 млн. лв. – състезателни поръчки и 55,5 млн. лв. несъстезателни). На проведения аукцион отбелязаха активно участие всички основни инвеститори в български вътрешен държавен дълг. С най-голям дял придобити ДЦК на аукциона са пенсионните фондове – около 49%, следвани от банките – около 21%, доверителни и гаранционни фондове и инвестиционни посредници – около 28% и застрахователни дружества – около 2 процента. След този аукцион общият обем на емисията в обращение е 245.7 млн. лева.

Провеждането на аукциона съвпадна с публикуваните от Евростат данни за съотношението консолидиран дълг на сектор bdquo;Държавно управление към БВП за първо тримесечие на 2012 година. По този показател България продължава да заема второ място след Естония с най-ниска дългова тежест в ЕС.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст