Дългови пречки пред Български пощи

Сортировъчния център на „Български пощи”

Държавната компания Български пощи ЕАД даде пореден сигнал за проблеми с изплащането на своя облигационен заем. Тя изпитва затруднения с акумулирането на достатъчно средства за редовно издължаване на плащанията по лихвите и главницата. Финансовите резултати за 2012 г. показват, че пощите работят на загуба. Негативната тенденция продължава и през първите три месеца на тази година, а загубата на фирмата вече е в размер на 1.5 млн. лева.

По тази причина компанията се обърна към кредиторите си с молба за нова промяна в емисията. А Райфайзенбанк (България) ЕАД, в качеството си на банка довереник на облигационерите по емисията (с ISIN код BG2100003115), издадена от Български пощи ЕАД, свиква общо събрание на 28 юни.

За тази своя първа облигационна емисия дружеството вече веднъж получи разрешение (на 21 декември миналата година) за промяна. То се задължи да направи допълнително обезпечение на задълженията си до тяхното окончателно погасяване чрез учредяване на особен залог на вземанията си по сметка, открита при банката довереник. По нея до края на 2012 г. постъпваха минимум 10%, а след тази дата – минимум 50%, от всеки приход от продажбите на активи на Български пощи.

Тъй като разпродажбата на активи не донесе необходимите средства, то компанията сега иска разсрочване на плащанията по главницата и лихвите. Според новия погасителен план Български пощи ще могат да платят дължимата на 8 август вноска – на 8 декември, т.е. с пет месеца по-късно. За всички останали падежи срокът ще се удължава с по един месец. Според условията на облигационната емисия парите трябваше да бъдат върнати до 8 февруари 2016 година. При новите условия това ще стане на 8 декември 2016-а.

Другото искане на Български пощи е да се отмени изискването за учредяване на особен залог на вземания по сметка при банката довереник, наложено на проведеното на 21 декември 2012 г. четвърто общо събрание на облигационерите.

Български пощи взе първия си облигационен заем през февруари 2011 година. Той е в размер на 15 млн. евро при лихвен процент, равен на тримесечния EURIBOR плюс надбавка от 3.63% годишно.

Пловдивското лизингово дружество

Еврокредит ЕАД

ще се опита да спечели отново благосклонността на притежателите на негови дългови книжа. В средата на декември миналата година те вече удължиха веднъж срока на падежа на първата емисия с 36 месеца – до декември 2014 година.

Сега се иска към тази дата да се добавят още 12 месеца. Офертата ще се обсъди на общото събрание на облигационерите на 24 юни. Ако бъде приета, ще се добавят още три плащания по главницата по 60 хил. лв. и още три главнични плащания по 125 хил. лева. А последното от 145 хил. лв. ще бъде на 14 декември 2015-а.

Лихвените плащания остават на три месеца, но в погасителния план се добавят още единадесет такива. Лихвеният процент за удължения срок на емисията не се променя и ще се изчислява на база тримесечния EURIBOR + надбавка от 600 базисни точки, но не по-малко от 9% на годишна база.

Проблемите за Еврокредит идват от намаляването на платежоспособното търсене на продуктите на дружеството, както и в промяна на условията за предоставяне на този вид услуги. Предлаганият от фирмата лизинг на техника, мебели, компютърна и офис техника и друго движимо имущество е продукт с широко приложение на пазара на небанковите финансови услуги, а и конкуренцията не е малка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст