Фирмите броят собствените акции

С обратното изкупуване на акции повечето фирми търсят засилване на борсовата търговия.

Икономическата ситуация у нас приземи повечето фирми и те бързо трябваше да измислят начини за справяне с негативните настроения на инвеститорите. Един от тези начини се оказа обратното изкупуване на собствени акции. Синдромът заразява все повече компании. Целите им, разбира се, са различни – някои търсят подкрепа на котировките на акциите си, други ще използват изкупените книжа за евентуално поощрение на мениджърския екип. Трети пък заявиха, че с тези акции ще обезщетяват акционерите си при сливане на дружества.

Севлиевската фирма

Емка

обяви намерението си да изкупи собствени акции от капитала на дружеството. Решението ще се вземе от общото събрание на акционерите, което е насрочено за 14 юни. Компанията за производство на кабели и проводници ще събере от тази процедура до 3% от регистрирания си капитал, или до 645 173 книжа с право на глас. Ценовата рамка ще се определи допълнително.

Обратното изкупуване, в това число и заплащането на книжата, ще стане в срок, не по-дълъг от пет години, уточниха от фирмата. Съветът на директорите ще определи конкретните дати за начало и край на процедурата и ще избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено изкупуването. Мениджърите ще уточнят всички останали конкретни параметри, а освен това ще бъдат овластени да се разпореждат с обратно изкупените акции на Емка. Ако не успее да придобие максималния брой книжа, съветът на директорите ще може да удължи срока по своя преценка.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството е 21 505 776. В края на миналата година 85.94% от капитала е контролиран от няколко фирми, а останалата част е собственост на индивидуални инвеститори.

Членовете на съвета на директорите също притежават акции на дружеството. Манг ООД има 6800 броя (0.03%), а представляващият го Милко Ангелов като физическо лице държи 25 426 броя (0.12%). Профи-Т ООД притежава 12 440 акции (0.06%), а представляващият го Димитър Тановски като физическо лице има 36 282 броя (0.17%). Дениде ООД не си е купило акции от капитала на дружеството, но за сметка на това представляващият го Иван Делчев като физическо лице има в портфейла си 85 598 книжа (0.4%). И четвъртият член – ЛТС Консулт 2011 ООД, не притежава акции на Емка, докато представляващият го Янко Янков като физическо лице има 42 776 броя (0.2%).

Същите тези хора управляват и Индустриален Капитал холдинг АД – София, който пък владее 33.42% от Емка. Севлиевската фирма разполага с достатъчно парични средства, за да изкупи обратно акции. В края на миналата година в банкови влогове и в касата на фирмата е имало 2.045 млн. лева. Освен това фирмата има да си събира още 15.355 млн. лв. от търговски и други вземания.

Акционерите ще обсъдят и доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2012 г. и начина за разпределение на печалбата, която е в размер на 3.686 млн. лева. Това е най-високият годишен финансов резултат за тази фирма. На акционерите ще бъде предложено 679 130 лв. от печалбата да се използват за изплащане на дивидент, а остатъкът от 3 006 883 лв. да остане като неразпределена печалба. Ако бъде прието, изплащането на дивидентите ще започне шестдесет дни след вземане на решението от общото събрание.

Бившият приватизационен фонд –

Индустриален Капитал холдинг

също се включва в модното явление обратно изкупуване на собствени акции. За 2012-а компанията не предвижда да изплати дивиденти на акционерите си, макар че разполага с добри финансови възможности за това – 814 хил. лв. парични средства. А освен това завърши миналата година с печалба в размер на 398 хиляди. През 2012-а холдингът е получил приходи от дялови участия и дивиденти в размер на 1 163 000 лева.

Акционерите на Индустриален Капитал холдинг АД – София, ще вземат решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството на предстоящото общо събрание на 17 юни.

В първата такава процедура компанията ще си прибере максимално 466 558 книжа с право на глас. Ценовата рамка е между 1.30 и 2.50 лв. за един брой.

Обратното изкупуване и заплащане на акциите трябва да стане в срок не по-дълъг от пет години, уточниха от фирмата. Съветът на директорите ще определи конкретните дати за начало и край на процедурата и ще избере инвестиционен посредник, който да подпомага изкупуването. Мениджърите ще конкретизират всички останали параметри, а освен това ще бъдат овластени да се разпореждат с изкупените собствени акции.

Ако не се изкупи максималният брой акции, съветът на директорите по своя преценка ще може да удължи срока да 17 май 2018 година.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството е 15 551 960. Към края на миналата година 46 фирми контролират 56.59% от капитала, а останалите книжа са собственост на индивидуални инвеститори (общо 27 275 човека).

nbsp;


През май Елпром ЗЕМ АД започна също да изкупува обратно свои акции. Това става при средна цена от 3.49 лв. за един брой, съобщиха от дружеството. След тази сделка към края на петия месец фирмата държи в портфейла си общо 5440 такива книжа.

Решението за обратно изкупуване на книжата беше взето от общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 22 февруари тази година. То предвижда да бъдат събрани до 36 381 акции (3% от капитала) за всяка една календарна година, като изкупуването на тези бройки трябва да стане в следващите четири календарни години. Минималната цена, която Елпром ЗЕМ ще плаща, е 1.80 лв. на акция, а максималната – 5 лева. Капиталът на дружеството към момента е в размер на 1 212 705 броя.

Елпром ЗЕМ

е единственият производител на хидрогенератори за ВЕЦ и на големи нестандартни електрически машини в България. Фирмата е част от групата на Индустриален холдинг България АД, който също прави обратно изкупуване с цел стабилизиране на цената на книжата си. В края на май компанията майка се събрала общо 493 306 собствени акции при средна цена от по 0.733 лв. за един брой.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст