ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общини и фирми плачат за кредити

ТЕЦ “Марица-изток 2” е останала без ликвидни средства

Безпрецедентен бум в търсенето на кредити и обслужващи банки се наблюдава сред общините и държавните предприятия от юни насам. Публикувани са повече от дузина обяви за получаването на инвестиционни заеми, оборотни средства или овърдрафти на обща стойност около 450 млн. лева. Отделно няколко фирми със стотици милиони лева оборот на година са открили конкурси за финансови институции, които да поемат всичките им парични потоци, депозити и картови сметки на служителите.

Обяснението за тази небивала активност, и то точно в разгара на лятото, може да се търси в няколко посоки. Безспорно основна роля има поставянето на Корпоративна търговска банка под особен надзор и блокирането на немалко средства в нея, без които местните власти и компаниите изпадат в ликвидна криза. Друг сериозен фактор са спрените плащания по оперативните програми. За да излязат от трудната ситуация с просрочените задължения към строителите, общините се принуждават да взимат пари назаем.

Разбира се, има и случаи, в които банковите услуги се търсят просто поради затруднено финансово състояние, което не е резултат от изброените външни фактори. Именно в последната хипотеза попада държавната компания “Мини Марица-изток”. На 18 август тя е обявила обществена поръчка с предмет “получаване на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 8 000 000 лв.”, като се посочва, че парите ще се ползват за покриване на временен недостиг от парични средства. В документацията изрично е записано, че

обезпечение на сумата няма да има

а срокът за връщането й ще е 12 месеца от датата на подписване на договора. От обявлението става ясно също така, че максималните разходи по обслужването на заема, които може да си позволи предприятието, са 364 хил. лв. без ДДС. Само за сравнение ще посочим, че последния път, когато мините са теглили кредит в същия размер (13 ноември 2013-а), са се договорили със СИБАНК срещу 434 400 лв. без ДДС. Иначе срокът за подаване на оферти в сегашната надпревара е 23 септември.

Междувременно, на 25 август, “Мини Марица-изток” подписа със “Сосиете Женерал Експресбанк” друг договор за кредит. Той е за 20 млн. лв. и е предназначен за заплащане на разходи, свързани с осъществяването на производствената и търговската дейност на компанията. Заемът отново е отпуснат без обезпечение за срок от 12 месеца. А разходите за лихви и такси по него ще са 596 хил. лв. без ДДС.

Наред с това, на 12 август, най-голямата ни въгледобивна компания е заявила, че иска да вземе и инвестиционни кредити за общо 50 160 000 лв. без ДДС. В случая става дума за пет отделни заема, които ще се ползват съответно за дофинансиране на обекти, изградени по Международния фонд “Козлодуй” (3.9 млн. лв.), за доставка и монтаж на многокофов багер (9.6 млн. лв.), за рехабилитация на тежко миннотехнологично оборудване (11.1 млн. лв.), за доставка на технологична механизация (10.56 млн. лв.) и за закупуване и гаранционна поддръжка на булдозери (15 млн. лв.). Кредитните институции могат да представят оферти за всяка позиция поотделно и за всички заедно, като въпросните машини и съоръжения ще послужат за обезпечение на отпуснатите пари.

Колкото до поставените условия, държавното дружество иска 24 месеца гратисен период за усвояване на средствата и срок за погасяването им от 96 месеца. Оферти ще се приемат до 12 септември, като критерият за оценка е най-ниска цена, формирана на базата на годишната лихва по кредита (EURIBOR плюс надбавка) и размера на наказателния лихвен процент за просрочено плащане. Любопитното е, че това е вторият опит на “Мини Марица-изток” да вземе инвестиционен кредит. Първата процедура, обявена в края на май, се провали, защото не бе подадено нито едно предложение от банките.

От документите за търговете може да се установи още нещо – до юни държавните мини са имали сметки в Първа инвестиционна банка и Корпоративна търговска банка. След затварянето на втората дружеството е започнало да ползва услугите на “БНП Париба С.А.”. Обяснимо подобни рокади има и при останалите големи енергийни компании. “Булгаргаз” например е сменила КТБ със “Сосиете Женерал Експресбанк”. Газовата фирма също е сред кандидатите за нови кредити, като на 30 юни е заявила, че иска да получи револвираща линия с лимит от 90 млн. щ. долара. Само че, както и при “Мини Марица-изток”, не се е явил нито един кандидат и конкурсът е бил прекратен на 21 август. Сега най-вероятно процедурата ще бъде обявена наново.

Заради поставянето на Корпоративна търговска банка под особен надзор обаче

най-затруднена се оказва ТЕЦ “Марица-изток 2”

Причината е, че централата е била кредитополучател по два договора за револвираща кредитна линия за оборотни средства. Първият контракт, с №11954от 22 ноември 2012-а, е в размер на 15 млн. лв., а вторият – с №12295от 26юни 2013-а, е за 20 млн. лева. И двата са сключени след проведени открити процедури по Закона за обществените поръчки и са със срок за погасяване от 36 месеца.

“Средствата по кредитите се ползваха за покриване на текущи диспропорции в паричните потоци при разплащания с контрагенти. След затварянето на КТБ на 20 юни ТЕЦ “Марица-изток 2″ЕАД няма достъп до бързоликвидни средства, каквито са двете кредитни линии”, обясняват от дружеството, допълвайки, че разполагаемостта по първата сметка е била 5 220 000 лв., а по втората – 20 млн. лева. Положението се усложнява и от обстоятелството, че 2500 служители на централата са получавали заплатите си в Корпоративна банка.

Заради извънредната ситуация е взето решение да се проведе конкурс с пряко договаряне за осигуряването на оборотни средства. Поканени са били “Сосиете Женерал Експресбанк” (б.а. – която е сменила КТБ като обслужваща банка на ТЕЦ-а), Обединена българска банка”, “УниКредит Булбанк”, “Банка ДСК” и “Райфайзенбанк (България)”. В началото на август е избрана ОББ, която единствена е подала оферта. Тя е предложила основен лихвен процент (ОЛП=0.02%) плюс 2.65% надбавка на годишна база, без комисиона за обработка, такса ангажимент, наказателна надбавка за просрочие и всякакви други утежняващи плащания.

Иначе прехвърлянето на сметките на ТЕЦ “Марица-изток 2” към “Сосиете Женерал Експресбанк” може да се обясни с изтегления през май инвестиционен кредит от нея в размер на 50 млн. лева. Подобна акция би следвало да допринесе за по-благоприятни условия за кредитополучателя от първоначално договорените. А те са: ОЛП + 3.19% надбавка на годишна база, такса управление от 0.19% или 95 хил. лв. и никакви други комисиони.

Извън сферата на енергетиката кредити се търсят най-вече за

попълване на постоянно зейналите дупки

в бюджетите на държавните и общинските дружества. “Напоителни системи” АД, което отговаря за много от обявените за опасни язовири у нас, например е заявило на 8 август, че иска да вземе кредит-овърдрафт в размер до 10 млн. лв. за покриване на оперативните си нужди. Директорът на фирмата Димитър Иванов съобщи, че поради липсата на пари за погасяване на задълженията към енергоразпределителните дружества на 29 юли 2014-а е било преустановено електрозахранването на клоновете “Черно море” във Варна и “Долен Дунав”в Русе. “В резултат на това има реална опасност от поетапно спиране на работата на всички поддържани обекти и вземайки предвид неблагоприятните метеорологични условия, ще доведе до застрашаване на живота и здравето на хората на територията на цялата страна. Спирането на електроенергията би довело и до невъзможност за помпено отводняване с цел понижаване на високите подпочвени води на 1.5 млн. дка площи, включващи обработваеми земеделски земи, и съответно компрометиране на наличните посеви. Уязвими места са АЕЦ “Козлодуй”, “Слънчев бряг”, Несебър, поречието на река Дунав, Стралджанското блато, територията около Дунав мост 2 и много други”, казва Иванов.

“Напоителни системи” е ползвала през 2013-а подобен кредит от 10 млн. лв., който е бил погасен през април тази година. Финансиращата институция тогава е била “Търговска Банка Д”. Сега покана за преговори е изпратена до “Сибанк”, “Търговска Банка Д”, Първа инвестиционна банка, “Интернешънъл Асет Банк” и Централна кооперативна банка.

Любопитен е случаят и със столичното общинско дружество “Център за градска мобилност”. То е обявило обществена поръчка за избор на банка, която да му предостави дългосрочен кредит в размер на 81 млн. лева. Парите са му необходими за покриването на неразплатени задължения за извършена транспортна услуга от операторите, осъществяващи дейност на територията на Столичната община. И навярно договорът за въпросния заем вече щеше да е подписан, ако решението за откриване на процедурата не бе атакувано в Комисията за защита на конкуренцията от “БАКР Агенция за кредитен рейтинг”. Повод за жалбата е поставеното ограничително условие от директора на “Центъра за градска мобилност” Симеон Арнаудов участниците в надпреварата да притежават дългосрочен кредитен рейтинг не по-нисък от ВВ-, стабилна перспектива, присъден единствено от Standart & Poor’s, Moody’s (Ba3) или Fitch. Въпреки очевидната правота на жалбоподателя обаче антимонополният орган отхвърля твърденията му, но не по същество, а просто защото “БАКР Агенция за кредитен рейтинг” не е финансова институция и следователно не е заинтересовано лице в конкретния случай.

Повечето от останалите обяви за предоставянето на кредити са свързани със съфинансиране на проекти по оперативните програми.

Най-мащабната поръчка

в това отношение е на “София тех парк” ЕАД. Чрез нея ще бъде избрана финансова институция, която да предостави кредит за покриване на разходите по строителството на новите сгради в едноименния технологичен център. Максималният размер на необходимата сума е 77 800 000 лева. Срокът на заема ще е 28 месеца, а обезщетението – ипотека върху 140 дка земи край 4-и километър на бул. “Цариградско шосе”, които са собственост на дружеството. Ще се направи и особен залог върху вземанията по банковата сметка на възложителя, която ще бъде заявена за получаване на средствата (около 100 млн. лв.) за финансиране на начинанието от оперативната програма “Конкурентоспособност”. Посочен е и график за усвояване на кредита – до края на тази година около 17.9 млн. лв., за 2015-а – 54.58 млн. лв., и за 2016-а останалите 5.32 млн. лева. Той обаче е индикативен и не лишава фирмата от правото да го усвои изцяло по всяко време от действието на договора с банката. Максималният лихвен процент, който кредитните институции биха могли да предложат в сегашния търг, трябва да е формиран от тримесечен СОФИБОР и надбавка, но кумулативно не повече от 5.5% годишно за целия срок на заема. Еднократната такса управление пък не бива да надвишава 1%, а наказателна лихва въобще не бива да има.

“София тех парк” ще вземе и още един кредит. Той ще е за 14.9 млн. лв. и ще се ползва за финансирането на дължимия ДДС върху разходите. Този път залогът ще е банковата сметка на възложителя в компетентното териториално поделение на НАП, по която данъкът ще се възстановява.

Прогнозните разходи за лихви и такси за обслужване на двата заема са 3 579 600 лв., като банките ще могат да направят своите предложения до 15 септември.

Фондът за органите на местното самоуправление в България – “ФЛАГ” ЕАД, също е обявил конкурс за избор на кредитна институция. От нея ще се иска осигуряването на револвиращ кредит за 40 млн. лв., предназначен за отпускане на вторични заеми към общините, с които те да съфинансират европроектите си. Крайният срок за погасяването му ще е 22 декември 2017-а. Освен това банката ще трябва да предостави и услуги, свързани с разглеждане, оценка и одобряване на исканията за кредит към ФЛАГ, по администриране на крeдитите, водене на банковите сметки и други. Предвиденото възнаграждение за победителя, включително и лихвите по револвиращия заем, е 6 480 000 лева. Оферти ще се приемат до 17 септември.

Заради спрените плащания

по оперативната програма “Околна среда” до кредит се е наложило да прибегне и общинското дружество “Бургасбус”. До края на септември то ще получи шест нови тролейбуса от “Шкода Електрик” АД в рамките на проекта за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт. Само че няма пари, с които да ги плати. Затова директорът на компанията Петко Драгнев се е обърнал към Общинска банка, ОББ, “Сосиете Женерал Експресбанк” и “УниКредит Булбанк”за отпускането на 6 732 000 лева. Очаква се още идната седмица да бъде сключен и договорът с институцията, предложила най-изгодните условия.

Общините Асеновград, Плевен, Разград, Харманли и Търговище също ще теглят инвестиционни заеми, с които да се разплатят със строители или доставчици. Става дума съответно за 3 млн., 1.2 млн., 7 млн., 2.5 млн. и 1.77 млн. лева. По всичко изглежда, че в скоро време и други кметства ще предприемат подобни стъпки, тъй като обещанията за пускането на еврофондовете през август не се сбъднаха.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст