ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Защо искат да откраднат КТБ АД

Migration Image

Иновативната бизнес стратегия на КТБ АД и корпоративната й ориентация я отличават значително от банките, опериращи на българския финансов пазар. Дейността на банката през годините може да се определи по-скоро като инвестиционно банкиране, за разлика от семплия модел на традиционното банкиране, широко разпространен в България. Повечето банки на местния пазар са чуждестранна собственост, финансират се чрез краткосрочни депозити в допълнение към евтиния ресурс от банките майки. Този ресурс се раздава под формата на краткосрочни и скъпоструващи ипотечни и потребителски заеми за физически лица и оборотни фирмени кредити.

Тези форми на кредитиране по никакъв начин не способстват за развитието на бизнеса на българските производители. Те са до голяма степен канал за непряко финансиране на чуждестранни производства (на бяла и черна техника и туристически услуги) чрез натрапваните и широкомащабно рекламирани заеми за закупуване на потребителски стоки, които не се произвеждат в България, както и почивки в страни от региона, пряко конкуриращи нашия туристически пазар.

Кредитната дейност на КТБ АД винаги е била насочена към стабилизиране и разширяване на производствената дейност на български производители и фирми от сектора на услугите. Немалка част от усилията на банката са били съсредоточени и в привличане на средства по редица програми на Европейския съюз, като за целта КТБ АД участва пряко в две консултантски компании, специализирани в управление на проекти по тези програми.

Поради липсата на адекватен капиталов пазар и ограничения достъп на българските компании до международните пазари основният източник за финансиране на банката е българският депозитен пазар. През последните четири години банката провежда относително агресивна политика, като предоставя авангардни и атрактивни депозитни продукти, с което си осигурява добър източник на привлечени средства:

Банката работи с дългосрочен ресурс, което логично го прави по-скъп от този на останалите субекти в банковата система. Тази дългосрочност идва от атрактивните спестовни продукти на банката, които са над 50% от привлечените средства, и устойчиво формират голяма част от т. нар. неснижаеми остатъци. Тоест, въпреки че нямат фиксиран срок, тези средства не се теглят и остават на разположение на банката за използване в по-дългосрочни инвестиции. Делът на постоянно наличните средства по депозити в КТБ АД е текущо над 80 процента. Това е изключително висок дял на стабилния ресурс в една банка и малко по-високата му цена оправдава стратегията за привличането му, тъй като неговото инвестиране в по-дългосрочни проекти допринася за високата доходност на тези инвестиции и осигурява един разумен и достатъчен лихвен спред.

Само за сравнение, лихвеният спред на КТБ АД за 2013 г. е 2.37%, който е с около 1 процентен пункт по-нисък от този на банковата система, в която преобладава краткосрочното финансиране поради относителната краткосрочност на ресурса, привлечен от търговските банки. Само като пример,

лихвените проценти на КТБ

АД са най-ниските в системата по краткосрочно привлечените средства (до шест месеца) и относително клонят към по-високите лихвени проценти – при продуктите с матуритет една и две години, и то за депозитите в левове и евро. За останалите валути отново ресурсът на КТБ АД е сред най-евтините.

Положителната тенденция на нарастване на дела на привлечените средства от граждани е съпътствана от целенасочено структуриране на продуктите. Около две трети от привлечените средства от нефинансови институции са спестовни депозити – един от най-стабилните ресурси, 20% са срочни депозити, останалите са безсрочни депозити.

Стратегията на банката да бъде достатъчно рентабилна

чрез поддържане на стабилен дългосрочен ресурс

и инвестиционно инвестиране на този ресурс е подкрепена и от ниската цена за издръжка на административната й дейност – делът на административните разходи на КТБ АД в активите винаги е бил значително по-нисък от този на системата като цяло – 1.12% към 31 декември 2013 година. При почти два пъти по-висок на банковата система (2.08%) и при почти 50% по-висок на банките от първа група, към която принадлежи и КТБ АД (1.86%).

Поради това банката закономерно е сред най-рентабилните в системата с устойчиво разрастване и адекватно структуриране на ресурсите си и тяхното вложение. Същевременно с провеждането на тази политика в банката се ограничава и рискът от концентрация на привлечения ресурс, което я прави по-устойчива от сътресения при загуба на индивидуално значими клиенти.

По отношение на кредитната дейност банката е насочена и работи основно с корпоративни клиенти, като активно подпомага инвестиционната им дейност и развитието на проекти. Тази специфика се пренася и върху структурата на обезпеченията на кредитния портфейл на банката. Тъй като немалка част от инвестициите са за развитие на проекти, обектите на кредитиране са

специално създадени за целта проектни компании

(Special Purpose Vehicles или SPV), чиято единствена собственост е развиваният проект. Използването на SPV е масово прилагана световна практика, която не поражда никакво учудване или проблеми сред бизнес анализаторите. При финансирането на подобни компании не може да се очаква същите да разполагат със съществени материални активи, които да заложат като обезпечение. Поради тази причина значителна част от обезпеченията на банката по тези инвестиции са формирани от вземания, произтичащи от изпълнението на проектите.

Подобен тип обезпечения не са фиктивни

нито се закононарушение. Едната от използваните правни форми – залог на вземания по банкови сметки, което се явява форма на защита на банката да удовлетворява своите вземания от постъпленията на кредитополучателя, е част от добрите практики при подобен тип кредитиране. Поради масово ниската финансова култура това е широко тиражирано като “липса на обезпечение”, тъй като “по сметката няма налична сума в размера на задължението”. Подобен аргумент е несериозен и противоречащ на всяка икономическа логика, тъй като при наличие на финансови средства нито едно дружество не би имало интерес от ползване на заемен ресурс.

Извън подпомагането и развитието на нови проекти, банката провежда изключително далновидна и консервативна инвестиционна политика, като основният стремеж е в посока осигуряване на дългосрочна стабилност.

Съзнателно е избягвано да се поемат значителни експозиции в кратковременни явления в отделни периоди от икономическото развитие на страната, като масовите инвестиции в строителство на хотели и жилищни сгради. В настоящия момент същите са огромна тежест в портфейлите на останалите банки. Избегнато е и нездравословното увлечение по масовото необезпечено потребителско кредитиране, което дори след вълните на преструктуриране, продажби и отписвания продължава да тежи на банковата система с натрупани близо един милиард лева обезценки, или над 10% от всички кредитни експозиции.

За широката публика остават скрити над 2 милиарда

специфични провизии в банковата система общо за всички кредитни сегменти, поради промяна в банковата нормативна уредба. За справка, тези специфични провизии на КТБ АД към 31 май 2104 г. не са превишавали 500 хил. лв., а в исторически план никога не са надвишавали 20 млн. лева.

Традиционно КТБ АД насочва инвестиционната си политика към основни структурни отрасли в икономиката като тежка промишленост, енергетика, телекомуникации. През годините банката е основен партньор на целия военно- промишлен комплекс, който на практика не би могъл да функционира без подкрепата и предоставяните от нея услуги, противно на широко тиражираното и погрешно твърдение, че те се изчерпват с поддържане на разплащателните сметки на тези дружества в банката. Всъщност тези услуги включват широк набор от документарни операции и издаване на банкови гаранции, без които предприятията не биха могли да осъществяват търговската си дейност.

Експозициите в отраслите строителство и недвижими имоти са насочени основно към инфраструктурни проекти. Банката активно подпомага енергийните дружества с изключително преференциални и гъвкави условия и продукти поради важността и перспективата на сектора, за разлика от други банки, които отказват или поставят пред индустрията утежняващи условия и времеви ограничения.

През цялото си съществуване банката не само провежда изключително активна, реална инвестиционна дейност, но и се стреми кредитният й портфейл да бъде с голяма отраслова диверсификация, която я прави по-слабо чувствителна към сътресения в отделни икономически дейности и отрасли.

Очевидно прилаганата от банката стратегия е успешна, доказателство за което са финансовите й показатели и резултати. На първо място, това са показателите за растеж на кредитния портфейл, съотнесен към неработещите експозиции, и сравнението с показателите за системата:

През последните четири години качеството на кредитния портфейл на КТБ АД е изключително високо – въпреки устойчивия растеж на кредитната й дейност, съответстващ на ръста на активите. Под 1% нередовни кредити в КТБ при 15-16% за банковата система през последните години не може да бъде случаен факт. Това е резултат от цялостната стратегия на банката за обслужване на клиентите й, за внимателното и консервативно отпускане на кредити и за качественото им управление. За качеството на инвестиционната политика на банката говорят красноречиво и показателите й за доходност и възвръщаемост.

През последните четири години КТБ АД устойчиво е сред най-печелившите и ефективните български банки.

При пазарните тенденции за намаляващи лихвени проценти банката е реагирала гъвкаво, като през март 2014 г. преустанови предлагането на значима част от депозитните си продукти, като на тяхно място бяха предложени нови с повишени срок и лихвени проценти, отново съобразени с пазарните тенденции.

За покритие на степента на риск от дейността си КТБ АД поддържа оптимални показатели за капиталова адекватност и капитал, растящ пропорционално на развитието й. Цялостната философия, прилагана от КТБ АД при осъществяване на дейността й, за относително кратко време я превърна в уникален партньор на българската индустрия, генератор на цялостни и гъвкави решения, така необходими за развитието на родния бизнес в една изключително стагнирана и враждебна среда.

Явно този успех, мащаб и подход не се харесаха на определени кръгове и те решиха с един удар да разрушат граденото с години, като едновременно с това се сдобият на безценица с едни от малкото останали ценни активи в българската икономика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст