ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

По Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” ще бъдат подобрени условията за гнездене и миграция на над 19 вида птици с високо консервационно значение

Migration Image

В резултат от реализацията на "Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска /до с. Негован/" ще бъдат подобрени условията за гнездене и миграция на минимум 19 вида птици с високо консервационно значение.

Целта на проекта е да бъдат възстановени крайречните влажни зони с приоритетни хабитати и видове птици в бивши кариерни езера по течението на река Лесновска, които са част от миграционния път на птиците "Via Aristotelis". Ще бъде възстановен приоритетeн хабитат Алувиални гори с черна елша и планински ясен  и хабитат Крайречни галерии от бяла върба. Ще се подобрят условията за гнездене, миграция и хранителната база на приоритетни и други видове птици, свързани с крайречни влажни зони,  включени в Директива за птици 2009/147/ЕС.

Проектните дейности включват още създаване на условия за преместване и заселване на консервационно значими водни видове животни и редки растения, увеличаване числеността на популациите на консервационно значимите видове Широколистни какички и Южна мехурка и създаване на разнообразни микрохабитaти подходящи за хранене, укритие и гнездене на птиците.

Разположени в източната част на Софийското поле, влажните зони при Негован и по течението на реките Искър, Стари Искър и Лесновска, имат съществено значение за дневната и нощна миграция на пойните, реещите се, водолюбивите, грабливите, дъждосвирцовите и други таксономични и екологични групи от птици. От видовете птици, предмет на проекта са 36 защитени по Закона за биологичното разнообразие, 8 са включени в Приложение 1 на Европейската Директива за птиците и 9 в Червена книга на Република България.

Проектът се изпълнява от Столична община и се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст