ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК обвини трите ЕРП-та в злоупотреба с монопол

ток

Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за злоупотреба с монопол на трите енергоразпределителни дружества "ЧЕЗ разпределение България" АД, "ЕВН България електроразпледеление" ЕАД и "Енерго-про мрежи" АД.

Злоупотребата се състои в определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп до стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията и се засягат интересите на потребителите, уточняват от антимонополната комисия.

Определението не подлежи на обжалване. Все още не е ясно как ще бъдат санкционирани трите ЕРП.

Предмет на производството са условията, при които трите дружествва предоставят права за изграждане на кабелни електронносъобщителни мрежи върху стълбовната ЕР мрежа ниско напрежение (НН) с цел изграждането на електронносъобщителни мрежи. ЕР мрежа е собственост на ЕРП и се използва за осъществяване на основната им дейност – разпределение на ел. енергия. Отдаване под наем на части от нея е допълнителна дейност за ЕРП. Поддържането на ЕР мрежа е за сметка на приходите от основна дейност на ЕРП, т.е. приходите от допълнителната дейност идват за сметка единствено на допълнителните разходи, които са пряко свързани с нея.

Не съществуват други способи, които са икономически целесъобразна алтернатива на стълбовната ЕР мрежа НН за изграждане на електронносъобщителни мрежи, поради което всяко ЕРП е предприятие с господстващо положение в границите на лицензионната си територия.

От комисията са установили, че наемната цена е определена без да бъдат отчетени, анализирани и съобразени факторите, които обективно влияят на нейния размер. Видно от представените обосновки на цената ЕРП отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната, и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовната ЕР мрежа. Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение. Поради това процесните цени са необосновано високи и имат експлоатативен ефект върху електронносъобщителните оператори и техните клиенти.

През май 2014 година КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на трите ЕРП-та, съдържащи същите изводи. С цел по-голяма пълнота на данните подкрепящи изводите от комисията върнаха преписката за допълнително проучване. От ответните страни бяха поискани и експертизи. Към настоящия момент антимонополната комисия потвърждава своите изводи на база допълнително събраните данни по преписката.

В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения на КЗК. Срокът започва да тече от деня на получаването на определението.

В указания срок страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55 от Закона за защита на конкуренцията. Страните в производството имат право да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание по реда на чл. 76 от ЗЗК във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни, се казва още в съобщението.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст