КТБ е в неплатежоспособност от 20 юни 2014 г. реши Апелативният съд

СГС

Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Светла Божкова и членове Светла Чорбаджиева и Теодора Кръстева реши търговско дело №2216/15, придобило известност като „делото КТБ”. То касае спор за неплатежоспособността на Корпоративна търговска банка. Осем бяха постъпилите в САС жалби във връзка с решението на първоинстанционния Софийски градски съд (СГС) по случая.

С решението си от днес САС отменя решение № 664 от 22 април 2015 г. постановено по т. д. № 7549/2014 г. на СГС в обжалваната част, с която за начална дата на неплатежоспособността на „Корпоративна търговска банка” АД – гр. София е определена датата 6 ноември 2014 г. и вместо него постановява, че определя за начална дата на неплатежоспособност на кредитната институция датата 20 юни 2014 г.

Решението на съда в тази част подлежи на вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписвания.

С решението си от вчера САС оставя без разглеждане част от подадените жалби по делото и прекратява производството по тях. В тази му част решението на САС подлежи на обжалване пред ВКС. В останалата част също може да бъде обжалвано пред ВКС при наличие на основанията на чл. 280 ал. 1 от ГПК и след вписването му в търговския регистър.

Пред САС Централната банка настояваше за начало на неплатежоспособността да се приеме датата 30 септември 2014 г., когато за първи път с одит е било констатирано, че КТБ е с отрицателен капитал. САС обаче е на друго мнение: "Началната дата на неплатежоспособност следва да се определи според приетото от съда материалноправно основание за откриване на производството по несъстоятелност и би следвало да бъде най-ранната дата, от която банката е изпаднала в състояние на неплатежоспособност и която безспорно предхожда по време датата на нейното установяване. Последната има значение единствено за възникване на задължението на БНБ да инициира процедура по отнемането на лиценза на банката. С оглед на това, според настоящия състав, началната дата на неплатежоспособност следва да се определи според най-ранния момент, в който са били налице предпоставките на чл.36 ал.2 т.2 от ЗКИ, а именно – спадането на капитала до отрицателна величина, като посоченият фактически състав към тази дата следва да е изразен като обективно, трайно и необратимо състояние на банката", обяснява още САС в своето решение.

Днес вече е ясно, че „представените от квесторите отчети към 30 септември 2014 г. са съставени въз основа на осъществено от тях осчетоводяване в съответствие с Международните счетоводни стандарти в баланса на банката на резултатите от оценката и анализа на активите на КТБ, според които са налице основания за обезценка на активи в общ размер на минус 4.222 млр.д. лв.

При съпоставяне на данните от извадките по балансови позиции, описани в регистрите на банката, към 30 юни 2014 г. и към 30 септември 2014 г., е видно, че за изтеклия период посочените в тях стойности по отделните позиции, преди да е извършена необходимата обезценка, са без съществена промяна, която би се отразила до степен на спадане на собствения капитал до отрицателна величина, тъй като основните промени по баланса на банката отразяват само получени погашения за периода, начислени, но незаплатени лихви по активите и пасивите на банката, както и прекласифициране на експозиции и консолидация на паричните средства", заключават в своето решение тримата апелативни съдии.

В заключение САС отбелязва, че: "С оглед на тези констатации, следва да се приеме, че състоянието на неадекватност на собствения капитал на КТБ, съобразно законовите изисквания, не е настъпило към момента на отразяването на коригираните стойности в изготвените от квесторите отчети на банката към 30 септември 2014 г., а е било факт преди датата на изготвяне на предходните й отчети към 30 юни 2014 г., но е установено едва след действителното осчетоводяване на необходимата обезценка на активите към 30 септември 2014 г.".

Решението на първа инстанция бе оспорвано както от прокуратурата, така и от БНБ. И двете институции обаче искаха за дата на началото на неплатежоспособността да бъде обявен 30 септември 2014 г.  Решението за датата е важно, защото с него е свързана валидността на цесиите и на прихващанията с активи на банката.

Така тричленният състав на САС остави окончателното решение на ВКС, ако, страните по делото решат за стигнат в споровете си да там.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст