ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ДАНС

М  О  Т  И  В  И

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

 

 

През 2013 г. стартира Проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Специфична програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия.

Бенефициент по проекта е Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). В проекта се предвижда Националното звено да бъде изградено като част от структурата на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Резервационните данни на пътниците (PNR данни) представляват информация, предоставена от пътниците и събирана и съхранявана от въздушните превозвачи. Те включват информация, като дата на резервация/издаване на билета, планирана(и) дата(и) на пътуването, имена на пътника, дата на раждане, адрес и координати за връзка, информация относно плащането, данни за пълния маршрут на предвиденото пътуване, пътническа агенция или пътнически агент, данни от самолетния билет, всички събрани предварителни данни за пътниците (API данни) и др.

Използването на информацията за пътниците, събирана от авиопревозвачите, е важен инструмент за осъществяване на превенция, установяване и разследване на престъпления и наказателно преследване на извършителите. Анализът на резервационните данни на пътниците (Passenger Name Record – PNR) подпомага идентификацията на високорискови пътници, непознати до момента на компетентните органи, в контекста на борбата с тероризма, трафика на наркотици, трафика на хора, сексуалната експлоатация на деца и други тежки престъпления.

През последното десетилетие в Европейския съюз (ЕС) и в други части на света се увеличава тежката и организираната престъпност. В същото време терористи и терористични организации съществуват както на територията на ЕС, така и извън границите му.

Терористичните атаки в Съединените щати през 2001 г., неуспешният терористичен опит през август 2006 г. за взривяване на няколко самолета от Великобритания за САЩ и опитът за терористичен акт на борда на самолет от Амстердам за Детройт през декември 2009 г. показаха възможностите на терористите да организират атаки срещу международни полети в която и да е държава. Сериозната загриженост за световната сигурност, предизвикана от бруталното насилие, упражнявано от терористичната организация „Ислямска държава“, предизвика Организацията на обединените нации да препоръча през 2014 г. на държавите да променят наказателното си законодателство[1].

Терористичната заплаха, която произлиза от джихадистите от Европа, присъединяващи се към „Ислямската държава”, расте постоянно. Те пътуват свободно от държавите членки, в които живеят, през територията на ЕС, за да се влеят в терористичната организация, да участват в подготовката и в осъществяването на терористични нападения, също както джихадистите от други подобни терористични групи. Тяхното участие в насилствени действия в Сирия и Ирак несъмнено увеличава интензитета, продължителността и ожесточеността на конфликта. Тези граждани на ЕС представляват и сериозна заплаха за държавите си на произход, за държавите, през които те пътуват към зоните на конфликт, а също и за държавите, през които те се завръщат обратно.

Всички анализи и оценки недвусмислено сочат, че действията на организираната престъпност включват най-често международни пътувания, обикновено насочени към трафик на хора, наркотици или други незаконни стоки, а тероризмът има подчертано трансграничен характер и маршрутите на терористите преминават множество национални граници.

Ефективният, ефикасен и своевременен отговор на тези сериозни предизвикателства изиска адекватен, систематичен и проактивен подход. Анализът на резервационните данни за пътниците е изключително важен инструмент за идентифицирането на лица, подготвящи и извършващи тежки трансгранични престъпления и терористични посегателства. Този инструмент вече успешно се използва в различна степен от службите за сигурност и правоприлагащите органи на множество държави по света.

Към момента на ниво Европейски съюз е в ход диалог по създаване национални PNR звена и европейска PNR система. Предложението на ЕС за Директива за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците е част от мащабната програма за осигуряване на по-добра защита на европейските граждани от заплахи срещу тяхната сигурност. 

Регламентирането на получаването и обработването на резервационни данни за пътниците (PNR) е актуална необходимост не само с оглед предприемането на мерки от държавите – членки на ЕС, и НАТО за противодействие на международния тероризъм и други тежки престъпления, но и за охрана на границите.

Въпреки липсата на правна уредба ЕС е подписал споразумения със Съединените американски щати, Канада и Австралия за предоставянето на резервационни данни на пътниците.

На 23 март 2015 г. във Вашингтон, Съединените американски щати, е подписано и Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ЗИДЗДАНС) се създава национална правна уредба на получаването и обработването на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух.

Законопроектът урежда:

– създаването на Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, и статута на неговия ръководител;

– дейността по получаване и обработване на резервационни данни от Националното звено;

– административно-наказателните разпоредби за неизпълнение на задълженията по новата глава шеста „а” „Дейност по получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух”;

– дефиниции на въведените нови понятия;

– промените, които следва да се извършат в други нормативни актове с оглед на измененията в ЗДАНС;

– други промени с оглед на дейността на ДАНС.

Законопроектът предвижда Националното звено да се създаде в ДАНС и да се ръководи от служител, оправомощен със заповед на председателя на Агенцията.

Организацията на дейността на Националното звено ще се урежда в отделна глава в Правилника за прилагане на ЗДАНС.

Предвижда се данните да се предават на Националното звено от въздушните превозвачи или от упълномощен от тях доставчик на услуги.

Дадена е дефиниция на PNR данни и са изброени видовете данни.

Уредени са целите, за които могат да се обработват данните – предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на тероризъм и на други тежки изрично изброени престъпления, а по отношение на API данните, които са част от PNR данните – и за целите на граничния контрол.

Въведени са сроковете, в които данните следва да се предават от въздушните превозвачи на Националното звено – 48 часа преди обявеното време за излитане и непосредствено преди полета.

Изброени са органите, имащи право да получават PNR данни и резултати от тяхното обработване – Националният контратерористичен център, Агенция „Митници” към министъра на финансите, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Главна дирекция „Гранична полиция”, Главна дирекция „Национална полиция” и дирекция „Международно оперативно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи (МВР), специализираните и териториалните дирекции на ДАНС, органите на досъдебното производство и съдът.

Уредени са два начина за предоставяне на данните от Националното звено на компетентните органи:

  • незабавно – при съвпадение по предварително определени критерии;
  • след запитване до Националното звено.

По отношение на API данните е предвидено същите да се предоставят незабавно на органите на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР за целите на граничния контрол.

Предвидени са срокове за съхранение на данните – 5 години от тяхното получаване – за PNR данните, а по отношение на API данните, получавани от ГД „ГП” – МВР – 24 часа от получаването им, освен ако не са необходими за упражняване на правомощията на Главна дирекция „Гранична полиция” по закон.

Предвидено е задължение Националното звено да деперсонализира чрез маскиране получените лични данни в 3-месечен срок от получаването им, като деперсонализирани данни могат да се предоставят на компетентните органи при наличието на определени предпоставки.

Предвидени са разпоредби, уреждащи защитата на личните данни:

– забранено е обработването на чувствителни данни, като при получаване на такива същите се заличават;

– пътниците се уведомяват за обработването на личните им данни;

– води се регистър по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

– направени са препратки към ЗЗЛД на съответните места;

– предвижда се контрол от Комисията за защита на личните данни.

Предвидени са наказания за въздушните превозвачи при неизпълнението на задълженията им по закона, а именно – за непредоставяне на данните или за частичното им предоставяне; за предоставянето им в срок, по начин или във формат, различен от предвидения.

Предвижда се наказателните постановления да се издават от председателя на ДАНС, от оправомощено от него длъжностно лице или от ръководителя на Националното звено – в случай на оправомощаване.

С оглед обстоятелството, че API данните са част от PNR данните, са въведени изискванията на Директива 2004/82/ЕО на Съвета относно задължението на авиопревозвачите да съобщават данни на пътниците, като е предвидена отмяна на съответните текстове в Закона за чужденците в Република България, който уреждаше обработването на API данните.

Предложени са промени и в Закона за гражданското въздухоплаване, с които се предвижда задължението на въздушните превозвачи да събират и предават резервационни данни на пътниците и се дава легална дефиниция на тези данни.

Предвид обстоятелството, че новата уредба се създава чрез изменения в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (устройственият закон на агенцията), в законопроекта са включени и други разпоредби (извън тези за резервационните данни на пътниците), усъвършенстващи регламента на дейността на агенцията и статута на нейните служители.

С промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се прецизират разпоредбите относно конкурсите за назначаване на държавна служба в ДАНС, статутът на държавните служители и дисциплинарните нарушения, извършвани от служителите.

 

[1] Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 2178 от 24 септември 2014 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст