“София Комерс” издава привилегировани акции

компютър пари

"София Комерс – Заложни къщи" АД планира втора емисия от привилегировани акции. Това става ясно от поканата за свикване на общо събрание на акционерите му на 16 февруари. Предложението е на съвета на директорите, а проектът за решение предвижда дружеството да продаде до 5 млн. нови привилегировани безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Книжата ще бъдат записвани извън регулирания пазар при условията на първично публично предлагане, след като Комисията за финансов надзор одобри проспекта.

След това бордът на директорите на "София Комерс – Заложни къщи" ще определи окончателните параметри на емисията – като брой на привилегированите акции, минималния брой, при който публичното предлагане ще се смята за успешно, емисионната стойност на новите книжа, както и началната и крайната дата за предлагането.

През 2005 г. "София Комерс – Заложни къщи" издаде 400 хил. привилегировани акции, по които вече десет години редовно изплаща гарантиран дивидент. От нетната печалба за 2014 г. всеки притежател на такива книжа получи по 0.75 лв. за един брой. Компанията е единствената, която разпредели дивидент и по двата вида акции. За обикновените си акции тя плати по 1 лв. за дял.

Годишното общо събрание за 2015-а (още не е насрочено) ще гласува за плащане на последния дивидент по тази емисия. Очаква се брутната сума да е същата. След това тези книжа ще се превърнат в обикновени акции на дружеството.

Акционерите ще актуализират устава на "София Комерс – Заложни къщи", като овластят мениджърите да могат да увеличават капитала с обикновени или привилегировани акции със собствени средства, както и чрез издаване на облигации и варанти. Предвижда се съветът на директорите да бъде овластен да оправи от името на дружеството в рамките на 24 месеца едно или повече търгови предложения към акционерите му в размер на общо до 2 млн. лева.

Заедно с това дружеството ще продължи да събира и собствени акции. Вече има решения за това на общите събрания в предишни години. През 2016 и 2017-а обратно ще се изкупуват до 3% от обикновените и привилегированите акции, но не повече от 10% от капитала, както повелява законът. Минималната определена цена за това е 5 лв., а максималната – 7.50 лв. за дял.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст