КФН: Предупреждение относно фирмата Тигър Асет Мениджмънт

БФБ - "Сирма Груп Холдинг" даде официален старт на търговия с публични предлагания в Б - я

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за следното:

„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ и TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционна дейност на територията на Република България, както и на територията на други държави членки на Европейския съюз, а именно нямат право да приемат нареждания на клиенти и да сключват сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти. Тези дружества трябва да бъдат разграничени от TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия, което е регулирана инвестиционна фирма.

Дружествата
„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ, ЕИК 203323943 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Манастирски ливади-Запад”, ул. "Майстор Алекси Рилец" № 38, ет. 3, www.tigerassetmanagement.net, с едноличен собственик на капитала и управител Ивайло Пламенов Сотиров,
и
TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ, регистрирано на адрес Austria, A-1010 Vienna, Bauernmarkt 8, www.tigerassetmanagement.net

не са лицензирани от КФН или компетентния надзорен орган на друга държава членка да извършват дейност като инвестиционен посредник и нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности по смисъла на чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) на територията на Република България или друга държава членка.

Инвеститорите и потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че наименованията на посочените дружества „ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ (Tiger Aset Managеment Lcc) и TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ наподобяват наименованието на лицензираното и регулирано от надзорния орган на Германия BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin) управляващо дружество TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия.

TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия е управляващо дружество, лицензирано и регулирано от BUNDESANSTALT FÜR  FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin). Дружеството е регистрирано на адрес  Neuer Wall 35,20354 Hamburg, Germany (www.tiger-am.com/en) и има установен клон на територията на Швейцария (адрес на клона Kantonstrasse 162, 8807 Freienbach, Switzerland). TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия не извършва дейност на територията на Република България и не предоставя услуги на непрофесионални клиенти.

„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ (Tiger Aset Managеment Lcc) и TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ НЕ СА едно и също дружество и НЕ СА свързани дружества с TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия.

Инвестиционни услуги и инвестиционни дейности на територията на Република България могат да бъдат предоставяни единствено от:
– дружества, получили лиценз от КФН по реда на ЗПФИ за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
– банка, получила съответен лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник;
– дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
– дружества, получили лиценз от компетентен надзорен орган на друга държава членка за извършване на дейност като инвестиционен посредник и за които в КФН е получено уведомление от съответния надзорен орган.

Също така, инвеститорите следва да имат предвид, че дружества, лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издадено разрешение от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН ( www.fsc.bg ) в рубрика „Електронен регистър и картотека” на следния адрес: http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg и http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст