Бъчварова резна обезщетенията при пенсия

Дългоочакваният проект за изменение и допълнение на Закона за МВР най-сетне се появи тази седмица в портала за обществени консултации на Министерския съвет. Така най-сетне бъдещето на реформата във ведомството придобива някакви реални очертания, както беше обещала вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова.

Най-съществена е промяната на статута на служителите от администрацията на МВР. Досегашните дирекции в министерството вече няма да се изброяват като обща и специализирана администрация по смисъла на Закона за администрацията. Статутът им ще се урежда от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

Независимо дали са чантаджии или оперативни, служителите вече ще получават по 12 заплати при прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител със статут по ЗМВР. Намалението на обезщетенията от 20 на 12 е било обсъждано на няколко срещи на ръководството на МВР със синдикалните организации в министерството. Предложената промяна ще се прилага спрямо държавните служители, постъпили на работа след влизане на закона в сила. По отношение на сега работещите се предвижда да се запази размерът на обезщетението в момента. Предлага се също и намаляване на размера на платения годишен отпуск от 30 дни на 25 дни и въвеждане на компенсации за положения извънреден труд от държавни служители, работещи на смени с до 12 дни допълнителен платен годишен отпуск.

В проекта е променен и текстът на чл.153, ал.5, т.3 с цел да се създаде възможност държавните служители в МВР да получават възнаграждение въз основа на сключен граждански договор при изпълнение на проекти, финансирани по програми или механизми на Европейския съюз, или по други международни програми и договори при сключен граждански договор. В досегашния Закон за МВР такава възможност не съществува. Авторите на проекта са мотивирали промяната с това, че поради липсата на интерес от страна на служителите да участват в изпълнението на проекти средствата от ЕС не са се усвоявали добре.

Любопитно решение също е, че с влизането в сила на новия закон абсолютно всички служители на МВР, независимо от статута им, ще имат право да носят оръжие. Това ще става при условия и ред, определени в инструкция на министъра на вътрешните работи. Това предложение се прави, за да се даде възможност при осъществяване на охрана на обекти на МВР от лица, работещи по трудово правоотношение, те да могат да носят служебно оръжие. Това е продиктувано от идеята на ръководството на министерството да се пренасочат полицаи от охранителната дейност към други сектори и на тяхно място да се назначават хора на трудови договори.  В тази връзка се предлага и създаване на чл.140а и чл.140б, чиито текстове предоставят конкретни правомощия на лица, работещи по трудово правоотношение при осъществяване на охрана или пропускателен режим в района на охраняван обект на МВР или при осъществяване на съдействие при наблюдение на държавната граница.

Структурата на МВР също ще претърпи промени. Окончателно се закрива специалната куриерска служба, която преминава към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). В бъдеще в състава на министерството ще има две агенции. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" се преобразува в Агенция "Пожарна безопасност и защита на населението". Дейността, структурата и организацията на работата и съставът й ще се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Според вносителите тази промяна ще доведе до максимална децентрализация и самостоятелност при осъществяване на функциите на агенцията. Това от своя страна ще направи управлението на дейностите на агенцията по-ефективно, тя самостоятелно ще движи финансовия, материалния и административния си ресурс. "По-ефективното управление ще способства за по-ефикасно и качествено изпълнение на основните дейности на министерството в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, което е от съществено значение за обществото и държавата", се посочва в мотивите към проекта.

Съществена част от предлаганите структурни реформи е предложението за създаване на Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги" (ДПЦПУ) със статут по чл.62, ал.3 от Търговския закон. Проектът предвижда на ДПЦПУ да бъдат възложени определени нетипични за МВР функции във връзка с предоставяне на административни услуги – дейностите, свързани с регистрацията на моторни превозни средства, проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР, предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.

Предвижда се финансирането на дейността на предприятието да се осъществява основно от събиране на такси за извършваните услуги. С цел създаване на яснота по отношение на служителите в МВР, изпълняващи дейности, които се предвижда да преминат в ДПЦПУ, са предложени няколко разпоредби, които да уредят прекратяването на съответните служебни правоотношения, преминаването на трудови договори и възможност за постъпване на работа в държавното предприятие.

Трансферът на подобни нетипични спомагателни дейности в действащия закон ще позволи фокусът в дейността на структурите на Министерството на вътрешните работи да се пренесе върху изпълнението на основните дейности за защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението, се казва в мотивите към проекта. С такава мисъл се преструктурира съществуващата дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (т.нар. тил на МВР) в дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки" и създаване на Изпълнителна агенция "Социални дейности". С предлаганата промяна се цели социалните дейности по отношение на самите служители на МВР да се извършва от изпълнителната агенция. По този начин се постига фокусиране върху тази дейност, което ще спомогне за развитието и подобряването на съществуващите досега социални практики.

 

КАРЕ

Няма договореност, отсякоха синдикалистите

Не бе изненада, че появата на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за МВР предизвика скандал. Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) обвини ръководството на министерството в спекулация и лъжа, че съкращаването на социалните придобивки на полицаите е било договорено с тях. Както е известно, в мотивите към промените на ЗМВР е посочено, че намаляването на отпуската и 20-те заплати при пенсиониране е обсъдено между министерството и синдикатите. В синхрон с водените преговори и постигнатите договорености със синдикалните организации в МВР се предлага намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител със статут по ЗМВР от 20 заплати на 12, твърдят вносителите на проекта.

"СФСМВР категорично заявява, че не само никога не се е договаряла и не е приемала подобна мярка, но и нееднократно е декларирала пред политическото и професионалното ръководство и пред широката общественост, че ефективната реформа и качествената услуга "сигурност" изискват ясна визия и стратегия за очакваната промяна и предвиждане на инструментариум за повишаване на мотивацията на служителите, и че реформа чрез намаляване на обезщетенията демонстрира не само липса на държавническо и стратегическо мислене, но създава риск за националната сигурност", отвръщат синдикалистите.

Федерацията призовава вътрешния министър Румяна Бъчварова да предостави писмени доказателства за твърденията, че е имало синхрон и договореност между двете страни. СФСМВР настоява МВР да посочи има ли конкретни договорености по темата, да поясни с кои синдикални организации са направени, кога и какви становища и материали са разглеждани и в какъв формат са водени тези преговори. Федерацията намира, че в представените мотиви към проекта се забелязва изключително обезпокоителна тенденция не само за спекулация, но и за "употреба" на синдикалните организации, за да се валидизират решенията на политическото и професионалното ръководство в МВР.

Тази практика поставя под съмнение не само смисъла и целите на социалния диалог, но и утвърждава една порочна практика на предишни министри, които действаха на принципа "събрахме се, за да ви информирам какво съм решил", се казва още в декларацията на СФСМВР.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст