ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Преизпълнението на приходите е свило дефицита под 2.5%

Министерство на финансите  министърът на финансите Владислав Горанов  направи отчет за дейността на министерството през първите 100 дни на правителството.

Доброто изпълнение на приходите е довело до свиване на дефицита в бюджета под 2.5%, което е добро постижение предвид заложения до 2.8% дефицит за миналата година в Конвергентната програма на правителството и очаквания 2.5 на сто недостиг от Европейската комисия. Това показва одобрената от правителството информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2015 година.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015 г. постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) за миналата година са в размер на 32 205,1 млн. лв., или 101,8% спрямо актуализираните годишни разчети. Съпоставено с 2014 г., приходите и помощите нарастват с 2.796 млрд. лв. (9.5%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1.8286 млрд. лв. (7.9%), неданъчните приходи – с 245.1 млн. лв. (7.1%), а постъпленията от помощи (основно възстановени средства от Европейската комисия) – със 722.3 млн. лв. (24.7%). Като цяло приходите нарастват от 35.2% от БВП за 2014 г. на 37.5%.

Общият размер на данъчните постъпления и осигуровките са 24.856,4 млн. лв., или 100.5% спрямо актуализираните разчети, а съпоставено с първоначалните разчети в бюджета за 2015 г. изпълнението е 103.5 на сто. В групата на данъчните приходи ръст спрямо предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен той е при постъпленията от косвени данъци, социално и здравно-осигурителни вноски и други.

Приходите от преки данъци са били 4.5917 млрд. лв., което е с 315.8 млн. лв. (7.4%) повече в сравнение с предходната година. Основен принос за това имат постъпленията от корпоративен данък и от данъци върху доходите на физически лица.

От косвени данъци в хазната са влезли 12.4505 млрд. лв., което е с 969.7 млн. лв. (8,4%) повече спрямо 2014 г.. Постъпленията от ДДС са 7.74 млрд. лв. – с 475.6 млн. лв. (6,5%) повече. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към края на 2015 г. е 128.5 млн. лева.

Приходите от акцизи възлизат на 4.525 млрд. лв., като спрямо 2014 г. нарастват с 12 на сто. Постъпленията от мита са 159 млн. лв. и бележат ръст от 3.8%. Постъпленията от други данъци по корпоративното облагане, имуществени данъци и др. са за 867.7 млн. лв. и нарастват с 5.5%. Приходите от социално и здравно-осигурителни вноски са 6.9465 млрд. лв., като съпоставено с предходната година нарастват със 7.7 на сто.

Неданъчните приходи са 3.705 млрд. лв., което представлява 102.4% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина, включително еврофондовете, са 3.6437 млрд. лв., което представлява 110.2% спрямо годишния разчет.

Бюджетните разходи, включително евровноската, възлизат на 34.678 млрд. лв., което е 100.4% спрямо годишните разчети. Спрямо година по-рано харчовете са нараснали с 2.196 млрд. лв. (6,8%) най-вече заради финансирането на инвестиционни проекти, подпомагани от еврофондовете, за да бъдат приключени те в срок и да не загуби страната ни парите от ЕС.

Нелихвените разходи са 33.033 млрд. лв., което представлява 101.1% спрямо годишните разчети. Текущите нелихвени разходи са  били 26.1904 млрд. лв. (99.8% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 6.8427 млрд. лв. (106.6% спрямо разчетите в миналогодишния бюджет).

Извършени са лихвени плащания за 698.6 млн. лв. или 80.1% от планираните за 2015 година. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 946.4 млн. лв.

Дефицитът на сектор "Държавно управление", оценен по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010) се очертава да бъде свит под 2.5% от прогнозния БВП, каквито бяха предварителните прогнози в края на 2015 г. За 2014 г. бюджетният дефицит удари 5.8 на сто заради фалита на "Корпоративна търговска банка". Съпоставено със заложената цел за 2015 г. в Конвергентната програма на България 2015-2018 дефицитът да не надвиши 2.8% от БВП, се очаква по-голямо от планираното консолидационно усилие за 2015 година, което потвърждава следваната последователна политика за постепенно свиване на дефицита в средносрочен план.

Този резултат е изключително важен, тъй като изпълнението на бюджета беше изправено пред сериозни предизвикателства, свързани основно с успешното финализиране на проектите по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за развитие на сектор "Рибарство" за програмния период 2007-2013 година.

Дефицитът по консолидираната фискална програма за 2015 г. на касова основа е 2.4729 млрд. лв. (2.9% от прогнозния БВП). Той се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 2.1951 млрд. лв. и дефицит по европейските средства от 277.8 млн. лв. За сравнение за 2014 г. бюджетното салдо по КФП е отрицателно в размер на 3.0729 млн. лв. (3.7% от БВП), т. е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 0.8 процентни пункта.

Размерът на фискалния резерв към 31 декември 2015 г. е 7.9 млрд. лв., от които 6,8 млрд. лв. са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а 1.1 млрд. лв. – вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст