КЗК оцени конкуренцията и при асансьорите

кзк

Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба, регламентираща дейностите по технически надзор върху съоръжения с повишена опасност (СПО) и в частност на асансьори, както и на правната уредба, регламентираща услугите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори в страната. Двете производства са образувани по инициатива на Комисията.

По отношение на техническия надзор на СПО и в частност на асансьори КЗК предлага на компетентните държавни органи, разполагащи със законодателна инициатива, да прецизират нормативната уредба, предвиждаща изисквания за минимален брой персонал и притежаване на посочените в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията материално-технически средства. Комисията предлага същото и във връзка с аналогичното изискване за материално-технически средства и условия, предвидени за лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. В резултат на извършения анализ КЗК достигна до извода, че разпоредбата на чл. 34а, ал. 10 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), предвиждаща че при преобразуване на търговците или юридическите лица, лицензирани да извършват технически надзор на асансьори, лицензиите не могат да преминават върху новоучредените лица или правоприемници, представлява ограничение на конкуренцията, което не е оправдано с цел защита на обществено значима цел и следва да бъде отменено. КЗК прави същия извод и по отношение на аналогичната разпоредба на чл. 36, ал. 8 от ЗТИП, която се отнася до прекратяването на регистрацията за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Също така, Комисията счита, че изискването за въвеждане на посочената в чл. 4в от гореспоменатата наредба, съответно в чл. 9, ал. 10 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА),  информация в изградена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) компютризирана информационна система следва да бъде прецизирано, за да ограничава в по-малка степен конкуренцията на разглежданите пазари.

В резултат на извършения анализ КЗК предлага на компетентните органи да изменят разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от НБЕТНА, по силата на която лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, могат да ползват подизпълнители само с писменото съгласие на ползвателите на асансьори, като отпадне изискването за писменото съгласие на ползвателите на асансьори.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст