ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на община Ботевград за доставка на леки и сметосъбиращи автомобили

кзк

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на зам.- кмета на община Ботевград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортна и комунална техника за нуждите на община Ботевград“ в пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: ”Доставка на 4 (четири) броя нови леки автомобили”; Обособена позиция № 2:”Доставка на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобили”; Обособена позиция № 3: ”Доставка на 1 (един) брой нова компактна комунална мултифункционална машина”; Обособена позиция № 4: „Доставка на 1 (един) брой употребявана мотометачна машина”; Обособена позиция № 5: „Доставка на 2 (два) броя сметосъбиращи автомобили”.

Проучването установи, че възложителят е определил срок за плащане в рамките на 5 месеца след подписване на договора, който е в нарушение на Търговския закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), когато длъжникът е публичен възложител, какъвто се явява общината, страните могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 30 дни. По изключение може да бъде договорен и по- дълъг срок, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави. Доколкото посочената норма от ТЗ е императивна, то не е налице възможност възложителят да се ползва от по-високи от максимално предвидените срокове за изпълнение на парично задължение.

С оглед на гореизложеното КЗК намира, че издаденото решение за откриване на процедурата следва да бъде отменено на това основание. Също така, в обявлението и в документацията за участие е предвиден различен начален момент, от който следва да се брои срокът за отложено плащане от страна на възложителя, което също създава неяснота, която следва да бъде отстранена.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст