ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Окончателно: През 2015 г. са изплатени 1.343 млрд. лв. по ПРСР

Левове

През изминалата 2015 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 година са изплатени 1 343 315 943 лв. Това са окончателните данни от финансовия отчет на ДФ "Земеделие", който правителството одобри. В доклада е посочено, че финансовият ресурс е разпределен по 22 мерки.

През отчетния период са подписани 1 043 договора по седем мерки за подпомагане от Програмата. Близо 37.31 % от целия финансов ресурс, или 501 181 443 лв. са разплатени по мярка 321 "Основни услуги за икономиката и населението в селските райони". За мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" са отделени 264 606 278 лв., докато мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" е погълнала 108 627 184 лева.

Общият брой подадени по три от подмерките са подадени 6 614 проекта. От тях за отчетния период са подписани 22 договора. Това са подмерките "Инвестиции в земеделски стопанства", "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и "Стартова помощ за млади земеделски стопани".

По линия на директните плащания, са приети над 115 400 заявления. Това са схеми и мерки, по които са преведени субсидии за директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) в размер на 1 311 165 970 лева. Тук националните доплащания към директните плащания са на стойност 201 372 668 лева.

Сумите изплатените по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през изминалата година възлизат на 100 500 952 лв., от които 73 355 949 лв. са от ЕФГЗ, а 27 145 004 лв. са изплатени от национален бюджет.

По 10 мерки от ОПРС "Рибарство" 2007-2013 са извършени плащания в размер на 47 608 850 лв., като от тях 32 696 677 лв. са от Европейския фонд "Рибарство", а 14 912 173 лв. са съфинансиране от националния бюджет.

По инвестиционните схеми за подпомагане към края на миналата година са постъпили плащания в размер на 45 601 173 лв., от които главницата е 44 074 717 лв., а лихвените плащания са 1 526 456 лева. От ДФ Земеделие отчитат събрани суми над 235% от очакваните постъпления, съгласно погасителните планове на кредитите. През отчетния период са погасени 282 кредита и са отпуснати 204 нови на стойност 22 089 994 лв. Администрираният кредитен портфейл към края на 2015 г. е от 607 кредита с остатъчен дълг от 68 530 004 лв. 

През миналата година са изплатени 122 378 508 лв. по 37 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 25 147 земеделски стопани.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст