ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на ТУ – Варна

кзк

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на помощник ректора на ТУ-Варна за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи на сградния фонд на Технически университет Варна“, описанието на които е подробно разписано в документацията за участие в обществената поръчка, както и в условията и изискванията за изпълнение на СМР, включени в обхвата”.

Проучването установи, че заложената методика, касаеща „Организация на работа и срокове за изпълнение на дейностите по части“ е в нарушение на ЗОП (отм.) и позволява субективно и нееднозначно тълкуване и оценяване от страна на помощния орган на възложителя, а това от своя страна ще доведе до липсата на обективно прозрачно класиране на офертите.

На второ място, КЗК намира за незаконосъобразно заложеното изискване за представяне на допълнителни документи към декларация по образец. Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП (отм.), възложителят има право да изиска от участниците в процедурата да представят декларация за техническото оборудване, с което разполагат за изпълнението на поръчката. Законът никъде не допуска възложителите да изискат доказване на наличното оборудване, което ще ангажират и в тази връзка невярно е взетото становище от възложителя, че визираната правна норма позволява доказване на оборудването.

Цитираното нарушение е съществено и се явява самостоятелно основание за отмяна на оспорваното решение за откриване на процедурата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст