Банка Пиреос България: Нареждаме се на 5-то място по обща капиталова адекватност

х-л Шератон Отчет на Банка ПиреосРобин ШармаАтанасиос Куцопулос - главен изпълнителен директор на Банка Пиреос България

При проведените Преглед на качеството на активите и стрес тест на българските банки резултатите на Банка Пиреос България значително надхвърлят минимално изискуемите съотношения, което я нарежда сред най-добре капитализираните и устойчиви банки на българския финансов пазар. Това коментираха от Банка Пиреос България във връзка с резултатите на трезора след прегледа на качеството на активите му и ефектите от стрес-теста, базирани на данни към 31 декември 2015 г

Прегледът на качеството на активите и стрес тестът на българските банки следват основните допускания и общото ниво на консерватизъм, заложени в методологията на Европейския банков орган за общоевропейския стрес тест през 2016 г., отчитайки спецификата на състоянието на българската икономика. Тази оценка има за цел да установи дали банките са достатъчно капитализирани, както и дали могат да издържат на заложената стресова ситуация.

Тя дава достоверна представа за състоянието на банките, а резултатите от него са платформата, на която се провежда стрес тестът, състоящ се от базисен и утежнен сценарий и е финалната част от цялостната оценка на състоянието на банковата система в България.

Получените резултати при оценка на качеството на активите на Банка Пиреос България показват, че Банката притежава адекватни политики и правила за управление на дейността си и коректно оценява активите си. Установените корекции за провизиране на кредити са в размер на 7,8 милиона лева и представляват 1,56% от капиталовата база на Банката. След като са взети предвид реализираният нетен приход и отчетените обезценките към 30.06.2016 г., БНБ намалява корекциите до 4,8 милиона лева. Последните ще бъдат отразени във финансовите отчети на Банката към края на 2016 г. при спазване на Международните стандарти за финансово отчитане. Корекциите не водят до необходимост от допълнително увеличение на капитала и са несъществени за определяне на капиталовите съотношения и резултатите от стрес теста на Банката.

Капиталът от първи ред (CET1) след ПКА е в размер 20,6%, което надхвърля значително изискуемото ниво от 4,5% като превишението му след покриване на корекциите на ПКА и изискуемите капиталови буфери (5,5%) е 176 милиона лева. В допълнение, общата капиталова адекватност на Банката след ПКА е в размер на 25,7%, което я нарежда на пето място сред 22-те банки, участвали в прегледа на качеството на активите.

Резултатите от последвалия стрес тест показват, че Банката е с изключително стабилна капиталова позиция и има необходимите капиталови резерви (буфери), за да поеме неочакваните загуби за капитала, произтичащи от продължителни негативни шокове, заложени в сценариите на стрес теста.

Заключенията от прегледа на качеството на активите и стрес теста свидетелстват, че не се налага Банка Пиреос България да взема мерки за допълнително укрепване на капитала като намеренията на банката-майка са и да продължи да следва политика да не се разпределят дивиденти. Банката е в състояние адекватно и надеждно да планира и управлява капитала и капиталовите си нужди.

В тази връзка, ръководството разглежда ПКА като допълнителен стимул да запази консервативния си подход при управлението на риска в дейността на Банката, следвайки регулаторните изисквания и най-добрите банкови практики.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст