ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Одобрена е Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г.

Министерски съвет

Кабинетът одобри на днешното си заседание Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г., която е изготвена от Министерството на финансите на основание Закона за държавния дълг и Закона за публичните финанси.

Стратегията е разработена в съответствие с предвидената бюджетна рамка за 2017 г. и макроикономическите прогнози за развитие за периода 2017-2019 г. В нея са обобщени и очертани водещите принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг, като документът описва 31 октомври 2016 г. 5 индикативните мерки и използвания инструментариум за постигане на заложените стратегически цели.

Стратегията е структурирана в четири основни части, като в последната са изведени целите на политиката по управление на дълга. Като основна цел е посочено осигуряването на необходимия ресурс за рефинансиране на дълга в обращение, финансирането на държавния бюджет и обезпечаването стабилността на фискалния резерв при оптимално възможна цена и приемлива степен на риск.

Формулираните цели са определени като е отчетена провежданата фискална и бюджетна политика, а заложените мерки за постигането им кореспондират с тези, които са намерили място при разработването на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2017-2019 г. Подобен подход осигурява консистентност и съгласуваност по отношение на набелязаните цели и мерки при осъществяване на политиката по управление на държавния дълг. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст