ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдийската колегия на ВСС прие актовете от проверката на три съдилища

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултатите от извършена планова проверка във Военен съд  – Сливен, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-13/19.04.2016 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Въз основа на извършената проверка ИВСС оценява като много добра организацията на административната дейност във Военен съд –Сливен. Открити са някои пропуски по показател „организация на деловодната дейност“, но общата оценка на дейността по организацията на образуване, движение и приключване на делата, както и срочността на изготвяне на съдебните актове е отлична. Направен е извод, че съдиите от Воeнен съд – Сливен са постигнали много добър общ резултат като качество на съдебните актове по отделните видове наказателни дела.

Инспекторатът към ВСС е отправил препоръки съдебната администрация да бъде запозната с пропуските по показател „организация на деловодната дейност“, обсъждане на причините и ограничаване на броя на върнатите за доразследване дела от фазата на съдебното заседание, да се прецени необходимостта от провеждане на обучение на съдебните служители с цел повишаване на квалификацията и укрепване на административния капацитет.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Административен съд – Монтана, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-30/12.05.2016 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Въз основа на извършената проверка ИВСС е установил, че през проверявания период 01.01.2014 г. – 31.12.2015 г. в попълнения щат на магистратите и съдебните служители в Административен съд – Монтана е способствал безпрепятствено правораздаване и равномерно натоварване на съдебните състави. Уточнено е, че информационното обслужване и информационните технологии позволяват бързи и лесни справки по делата, с което се осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията. Направен е извод, че административно-деловодната дейност е добре организирана, делата са образувани обикновено в деня на постъпване на книжата в съда, обикновено са разглеждани в две, а често и в едно съдебно заседание и всички проверявани състави са постановили съдебните си решения в едномесечен срок, предвиден в чл. 172, ал. 1 от АПК. Установено е, че делът на изцяло отменените актове е 68 на сто от върнатите обжалвани съдебни актове, делата са насрочвани в рамките на месец след образуването им и са разглеждани бързо, постъпилите по делата касационни жалби и бързите производства са администрирани своевременно, а относно другите дела, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове, съставите се произнасят със съответния акт при спазване на разпоредбите на специалните закони. Направен е извод, че спрените дела са администрирани ежемесечно, а образуваните дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди са разглеждани без забавяне.

Проверката не е установила противоречиво прилагане на законовите разпоредби в различните съдебни състави.

Инспекторатът към ВСС е отправил препоръки към административния ръководител на Административен съд – Монтана по отношение организацията на работата на съдебните служители, както и проверените съдии да бъдат запознати с настоящия акт. Дадени са указания за подобряване на предварителната подготовка по дела, за повишаване на качеството и увеличаване броя на напълно потвърдените съдебни актове и други.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Окръжен съд – Пловдив, извършена в изпълнение на Заповед №ПП-01-2/05.04.2016 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Въз основа на извършената проверка ИВСС е установил, че в Окръжен съд – Пловдив е създадена отлична организация на административната дейност; не са констатирани нарушения при образуването и разпределението на делата; отлични резултати са постигнати от председателя на съда при изпълнение на задължението му по чл. 86, ал. 1, т. 7, т.8, т. 12 и т. 13 от Закона за съдебната власт; той последователно упражнява правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ; не са установени пропуски при попълване на срочните книги; постъпващите в съда книжа по наказателни дела се докладват своевременно; призовките и съобщенията се изготвят и изпращат своевременно; делата се съхраняват в деловодството; съхранението на веществени доказателства е съобразено с гл. 19 от Правилника за администрацията в съдилищата; общата оценка на дейността по организацията на образуване, движение и приключване на делата е много добра; налице са малко като брой просрочия при изготвяне и предаване на съдебните актове; постигнат е много добър резултат като качество на съдебните актове по отделните видове наказателни дела; не са констатирани нарушения, допуснати от магистрати на материалния и процесуални закон, както и отклонения от тълкувателната практика на ВКС; отлична е организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди и определения и резултати.

Инспекторатът към ВСС е отправил препоръка към председателя на Окръжен съд – Пловдив да предприеме организационни мерки за намаляване на случаите на забавено изготвяне на съдебни актове, като извърши проверка по реда на чл. 210 от ЗСВ за спазване на законоустановените срокове за първото полугодие на 2016 г. и с оглед резултатите да бъдат предприети адекватни действия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст