ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Прокуратурата успя да бастиса и норма в законотворчеството на общините Борово и Ветово

прокуратура

С решения от 10 ноември 2016 г., постановени по дела №266/2016 и № 258/2016 г., Административният съд отмени текстове от общински наредби в общините Борово и Ветово, протестирани от Окръжна прокуратура – Русе. Нормите са от Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за търговия на територията на Община Борово и от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Ветово.

В мотивите и по двете производства съдът сочи, че не могат да бъдат въвеждани разпоредби в подзаконов нормативен акт, които да противоречат на нормативен акт от по-висока степен (Закона за устройство на територията).

Според съда въведените в Наредба № 9 на Община Борово допълнителни текстове (адм. дело № 266/2016 г.) поставят изискване за „нотариално заверено” писмено съгласие на съсобствениците на имота при разполагане на съоръжения за търговия, без да се посочва каква точно нотариална заверка се изисква – на подписите, на датата или на съдържанието. Съдът приема, че не може с нормативен административен акт да се въвеждат допълнителни утежняващи условия, каквото е нотариалната заверка, след като законът не ги изисква.

Нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ предоставя на общинските съвети правомощия да определят реда, по който да бъдат издавани разрешения за поставяне на преместваеми обекти от главния архитект на съответната община, но не и да определят условията, при които да бъдат давани такива разрешения.

В оспорените от Прокуратурата текстове в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Ветово (адм. дело № 258/2016 г.) се изисква разполагането им върху терени частна собственост да се извършва въз основа на подробна схема за поставяне, изготвена от главния архитект на общината по молба на собственика на терена.

В мотивите си съдът посочва, че такова изискване е предвидено в закона само по отношение на терени държавна и общинска собственост, но не и за частни имоти.

Съдът намира, че допуснатите противоречия със законовите норми водят до порочност на атакуваните текстове от наредбите и следва да бъдат отменени.

Решенията могат да се обжалват с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването им на страните пред Върховния административен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст