АС – Русе отмени текстове от Наредба на общински съвет – Иваново

Административен съд Русе

Административен съд – Русе отмени текстове от Наредба № 15 за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Иваново, приета с решение на Общински съвет – Иваново.

Административно дело № 263/2016 г. бе образувано по протест на Окръжна прокуратура – Русе с мотивите, че оспорените текстове са незаконосъобразни, приети в противоречие с разпоредби на нормативни актове от по-висока степен (Закона за устройство на територията).
В една от оспорените норми (чл. 16) се предвижда изготвянето и на схема за поставяне на преместваеми обекти върху имоти, частна собственост. Съдът припомня, че допълнителното условие за поставяне на преместваеми обекти въз основа на схема е предвидено в закона само по отношение на терени държавна и общинска собственост.

В оспорената разпоредба на чл.37, ал.2 от Наредбата е регламентирано и изискването за писмено съгласие и нотариална заверка на подписите на съсобствениците при поставянето на преместваеми обекти. Съдът сочи, че за поставянето на обекти в чужди поземлени имоти се изисква писменото съгласие на собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата площ. Според съда е недопустимо с подзаконов нормативен акт да се въвежда изискване за нотариална заверка, което е допълнително, утежняващо условие за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, непредвидено в специалния закон (ЗУТ).

С тези мотиви съдът намира, че са налице основания за отмяна на обжалваната част от нормативния административен акт.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст