Съдийската колегия на ВСС изслуша четирима съдии и остави без уважение молбите на 20 съдии за преназначаване

ВСС

Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбите на 20 съдии за откриване на процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преназначаване от районните съдилища в градовете Варна, Шумен, Пещера, Своге, Враца, Пловдив, Момчилград, Бургас, Сливен, Ловеч, Монтана, Казанлък, Ихтиман, Самоков и Раднево в Софийския районен съд, както и от Районен съд – Берковица в Районен съд – Монтана.

Съдийската колегия откри процедура за преназначаване на магистрати по посочения ред от Районен съд – Берковица в Районен съд – Враца и ще предложи на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, считано от 13.02.2017 г. да съкрати една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Берковица и разкрие една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца. Решенията на Съдийската колегия от днес са във връзка с отложеното произнасяне с решение по Протокол № 3/24.01.2017 г. за приключване на започналите процедури за преместване в районните съдилища по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, включително и към Софийския районен съд, съобразно решение на Съдийската колегия по Протокол № 28/13.12.2016 г.

Съдийската колегия на ВСС изслуша командированите в СРС – Лилия Георгиева Терзиева – съдия в Районен съд – Пещера; Георги Стоянов Чехларов – съдия в Районен съд – Варна; Петрослав Волев Кънев – съдия в Районен съд – Бургас, и Албена Борисова Дойнова – съдия в Районен съд – Пловдив. По покана на Колегията на изслушването присъстваха членовете на Комисията по атестирането и конкурсите Вероника Имова и Весислава Иванова.

Четиримата съдии, поискали да бъдат преназначени по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, изложиха пред членовете на Съдийската колегия личните си и професионални мотиви, както и отговориха на поставените въпроси от членовете на ВСС Светла Петкова, Галя Георгиева, Милка Итова, Камен Иванов и Галина Карагьозова във връзка с тяхното командироване, изпълнение на служебните им ангажименти, одобрените от Общото събрание на съдиите от СРС мерките за преодоляване на натовареността в СРС.

След изслушването председателят на КАК Вероника Имова заяви, че според Комисията не са налице предпоставки за откриване на процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Тя посочи, че обективните данни са неоспорими и оптимизирането на щатната численост в конкретните три органа на съдебната власт не биха били в съответствие със законовите разпоредби. Тя обясни, че в КАК внимателни са обследвани всички аналогични молби, като всеки случай е разгледан отделно и са взети предвид всички обективни факти  за съответния орган на съдебната власт и евентуалните последствия от съкращаване на щатни длъжности „съдия“. Посочени бяха  конкретни данни за средната натовареност в страната, съпоставени с данните за съдилищата във Варна, Пещера, Бургас и Пловдив, вкл. за средната натовареност на съдиите.

Припомнено беше решение на Съдийската колегия по Протокол № 29/20.12.2016 г., с което е прието процедурите по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ да се провеждат еднократно за текущата година, след приемане на годишния Анализ за натовареността на съдилищата и прецизиране на възможностите за преместване в равен по степен орган на съдебната власт и по възможност в същия апелативен район, като процедурите се провеждат по единни критерии за цялата страна.

Съдийската колегия остави без уважение молбите на четиримата съдии, поради липса на предпоставки за откриване на процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, като се обоснова с данните за натовареността в конкретните районни съдилища,  за 2015 г. и първото полугодие на 2016 г., които са съизмерими със средната за страната, и които ще се променят негативно при евентуално съкращаване на щатни длъжности „съдия”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст