ВАП внесе предложение за изменения до министъра на културата

Прокуратура

В хода на проверка, извършена от Върховна административна прокуратура (ВАП) на Наредба № Н-3/03.12.2009 г, която касае реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, издадена от министъра на културата и обн. ДВ бр.101/18.12.2009 г., е установено, че част от текста на наредбата, а именно чл. 5 т. 3, не е приведен в съответствие със промените в Закона за културното наследство (ЗКН).

Горепосоченият текст е бил съобразен с първоначалната редакция на чл. 7 ал. 3 от ЗКН. С измененията на Закона публикувани в ДВ бр.54/15.07.2011 г. в чл. 7 ал. 4 обаче е дадено ново определяне на предметите, които не са културни ценности по смисъла на закона.

Съгласно ЗКН не подлежат на идентификация и регистрация археологически предмети, монети и произведения на изобразителните изкуства, внесени на територията на страната само в случаите, в които са придружени с документ за произход и за способа на придобиването им. В настоящия текст на Наредбата не се съдържа подобно изискване за наличие на документ за произход и следва да се допълни именно в тази част, така че да отговаря на законовите изисквания в пълнота.

Тъй като съобразно чл. 107 ал. 1 от ЗКН в правомощията на министъра на културата е издаването на наредбата, то съответно и измененията на същата следва да бъдат извършени също от него.

С оглед на това ВАП е изготвила предложение до министъра на културата за предприемане на действия за изменения на наредбата и привеждането й в съответствие със законовите изисквания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст