Пленумът на ВСС направи предложения за изменения на ЗСВ, свързани със затруднения по неговото прилагане

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие предложения за редакционни и други изменения на Закона за съдебната власт, свързани със затруднения по неговото прилагане. Те са направени от Колегиите, Комисии и членове на ВСС.

Членовете на Съвета препоръчват да се синхронизира режимът, предвиден в разпоредбите на чл. 167, ал. 3 от ЗСВ, чл. 168, ал. 6 от ЗСВ и чл. 194б, ал. 5 от ЗСВ, като се предвиди 7-дневен срок за обжалване, едноинстанционно производство и дискреция на съда по отношение спиране изпълнението на обжалваното решение. Предложение се прави във връзка с противоречие в сроковете за обжалване и по отношение на последиците от обжалването на решенията за назначаване на административните ръководители и техните заместници.

Инициира се също промяна в състава на конкурсните комисии в конкурсите за преместване или повишаване в длъжност чрез изключване участието на хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност „доцент“ или „професор“, и включване на негово място на още един член със статут на действащ съдия, прокурор или следовател – чл. 189, ал. 5 от ЗСВ. Участието на по-голям брой действащи магистрати – практици в конкурсните комисии, ще доведе до повишаване на капацитета и съответно до сформиране на състав на конкурсните комисии, който да извърши оценяване на кандидатите – участници във вътрешните конкурси, като акцентира върху оценката на техните практически и правни умения.

Предлагат се също изменения на текстовете, уреждащи режима на командироването на магистратите, включително да се предвиди ново правомощие на съответната колегия на ВСС да прекратява командироване на магистрати в случаи на допуснати от административните ръководители нарушения на условията и реда за командироване.

Членовете на ВСС акцентират на необходимост от прецизиране на уредбата за конкурсите за младши магистрати и за първоначално назначаване, както и на реда за атестиране на магистратите. Предлагат се допълнения по правомощията на ВСС да се разпорежда с имотите на съдебната власт.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст